Image

Styringsdokument

Noregs Ungdomslag har mange styringsdokument, som ligg til grunn for politikken og aktiviteten i organisasjonen. Nedanfør følgjer ei skjematisk framstilling av dei ulike styringsdokumenta, og kva funksjon desse har. 


Styringsdokument Funksjon Varigheit Vedteke av
Lova Føremål og struktur Til det blir endra Landsmøtet
Styringsføresegnene Utfyllande reglar til lova Til dei blir endra Landsmøtet
Prinsipprogrammet Ideologi Til det blir endra Landsmøtet
Fagpolitiske plattformer Ideologi Til dei blir endra Landsmøtet
Langtidsplan Politikk/strategi Fire år Landsmøtet
Arbeidsplan Målsetjingar 2 år Landsmøtet
Handlingsplan Aktivitet 1 år StyretLov og styringsføresegner

Lov og styringsføresegner for Noregs Ungdomslag, sist endra 2017.

Les meir»

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag byggjer på paragraf 1 i lovene til NU og ligg til grunn for politikken til organisasjonen. Sist endra på landsmøtet i 2017.

Les meir»

Bunadspolitisk plattform

Bunadspolitisk plattform er det politiske fundamentet for Noregs Ungdomslag sitt arbeid med bunad, og ligg til grunn for utforming av langtidsprogram og arbeidsprogram. Vedteke på årsmøtet i 2004.

Les meir»

Folkedanspolitisk plattfom

Folkedanspolitisk plattform er det politiske fundamentet for Noregs Ungdomslag sitt arbeid med folkedans, og ligg til grunn for utforming av langtidsprogram og arbeidsprogram. Vedteke på landsmøtet i 2011.

Les meir»

Langtidsplan for perioden 2014-2018

Langtidsplanen fatset ein overordna visjon og hovudmål for Noregs Ungdomslag for den komande fireårsperioden. Vidare er det fastsett fem ulike strategiar for å nå hovudmålet. Vedteke på landsmøtet i 2014.

Les meir»

Arbeidsplan for perioden 2017-2018

Arbeidsplanen konkretiserer strategiane som er fastsett i langtidsplanen, gjennom konkrete mål for den komande toårsperioden. Vedteke på landsmøtet i 2016.

Les meir»

Arbeidsplan for perioden 2014-2016

Arbeidsplanen konkretiserer strategiane som er fastsett i langtidsplanen, gjennom konkrete mål for den komande toårsperioden. Vedteke på landsmøtet i 2014.

Les meir»

Årsmeldingar

Her kan du finne årsmeldingar og rekneskap for Noregs Ungdomslag.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign