Lokallaga og fylkeslaga i Noregs Ungdomslag driv eit stort opplæringsarbeid, ofte gjennomført som kurs gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon. Noregs Ungdomslag sentralt brukar også mykje ressursar på instruktøropplæring og kompetanseutvikling i organisasjonen. På denne sida kan du lese om noko av den opplæringa som blir tilbydd gjennom året.

Lyst til å halde kurs i 2020? Les her!

Her finn du oversikt over alle kursarenaene Noregs Ungdomslag tilbyr. Klikk deg berre vidare på artiklane nedanfor. 

 

Noregs Ungdomslag har ei instruktøropplæring i teater og folkedans som skal dekke dei fleste sjangrar. Kursa skal gjennomførast i ulike regionar rundt om i landet.

Instruktørkursa er sterkt subsidiert av sentralleddet. Dette betyr at kursa er rimeleg for deltakarane, og at det ikkje skal vera nokon økonomisk risiko å vera vertskap for kursa. 

NU ønskjer å gjennomføra 4 teaterkurs og 4 folkedanskurs kvart år. Geografisk plassering og fastsetjing av tema for dei ulike kursa blir gjort etter innspel frå lokal- og fylkeslag. Sentralleddet vil vere økonomisk ansvarleg for kurset, men den praktiske gjennomføringa kan leggast til både storkurs i fylkeslaga, eller på eigne arenaer i lokal- og fylkeslaga. 

Instruktørkursa er lagt opp til helgekurs som går over 12 timar, og det er mogleg med kursstart anten fredag eller laurdag.

Meld inn ønskje og behov til post@ungdomslag.no dersom de vil ha kurs til området dykkar!

Les brosjyra til instruktørkursa her

Alle medlemslag i Noregs Ungdomslag kan søke om å få ein gjesteinstruktør til laget sitt. For å gjere dette fyller ein ut skjemaet nederst på denne sida.

Vi har to fristar i året, 1. mai (denne fristen er i 2020 flytta til 1. juni grunna COVID-19) og 1. november. Kort tid (ca. ei veke) etter kvar frist vil ein få beskjed om ein er av dei utvalde til å nytte gjesteinstruktørordninga og ein vil då kome i kontakt med kulturråddgjevar for å avtale detaljar kring kurset.

Denne ordninga gjeld for både teater- og dansekurs.

Hugs søknadsfristane 1. november og 1. mai (1. maifristen er flytta til 1. juni i 2020 grunna CIVOD-19).

 

Her finn du søknadsskjema (trykk her).

Teater/revygrupper i Noregs Ungdomslag kan få besøk av ein instruktør heim til laget sitt. Vi tilbyr alt frå hjelp til å starte teatergruppe, øvingshelg, kurs i improvisasjon, revy, skodespelarteknikk, fysisk uttrykk, klovning, sminke, scenografi m.m.

Vi ber laga om sjølv å kome med kursforslag. Så lenge temaet har med teater/scene å gjere er det innafor. Me finn den instruktøren som kan passe best til nett det temaet di gruppe ynskjer, og de kan sjølv kome med framlegg om instruktør dersom de har nokon de kunne tenke dykk å ha kurs med. I og med at me ikkje har fast ansette instruktørar som står klare til å verte sendt ut, betyr det at det er viktig at de er ute i god tid. Minimum 20 virkedagar før kursstart. 

Korleis tinge instruktøren?

Fyll ut søknadsskjemaet via denne lenka (trykk her) innan 1. november eller 1. mai for å søke om å få ein instruktør til laget ditt. Etter fristen vil kulturrådgjevar Tora Skavhaug Vik kontakte dykk for å avtale tidspunkt og kva type kurs de ønskjer, dersom de får tilbod om kurs. Kontoret syter då for å skaffe den rette instruktøren til ditt lag. Laget betaler ein eigendel på kr. 5000,- Laget får då helgekurs på 10 timar og Noregs Ungdomslag betalar honorar, reise og overnatting til instruktør. Laget er ansvarleg for å skaffe høveleg overnatting til instruktøren, men rekninga vert sendt til Noregs Ungdomslag. Avlysingsfrist for eit oppdrag er på 14 verkedagar, etter det må laget betale sin eigenandel uansett. Det tyder at det er viktig å vere ute i god tid for å tinge gjesteinstruktør. 

 

Lag i Noregs Ungdomslag kan få besøk av ein danseinstruktør til å halde kurs i laget sitt.

Vi tilbyr helgekurs på 8-10 timar. Det er muleg å bestille instruktør til kurs i t.d. turdans, songdans, runddans, bygdedans, danseteknikk, nybyrjarkurs, fordypingskurs, swing, linedance, hip-hop med meir.
Vilkår: Laget betaler ein eigendel på kr 5.000.- og NU betaler honorar, reise og overnatting for instruktøren. Laget må sjølv organisere kurset, stille med lokale og ordne med påmelding mm. Laget pliktar å melde inn kurset til Studieforbundet kultur og tradisjon, seinast same dag som fyrste kursdag. Her får ein kurstilskot per deltakar over 14 år.

Korleis tinge ein instruktør?
Planlegg i god tid. Mange instruktørar er travle og har lagt planar for mange helger framover. Difor kan det vere lurt å planlegge kurset i god tid slik at ein får den instruktøren ein ynskjer seg. 

For å tinge ein instruktør fyller du ut søknadsskjemaet via denne lenka (trykk her) innan fristane 1. november og 1. mai. Kort tid etter fristane vil folkedansrådgjevar Solveig Brekke Hauknes (solveig@remove-this.ungdomslag.remove-this.no) ta kontakt med dykk for å avtale kurstype og tidspunkt dersom de får tidlelt kurs. Fyll gjerne inn ynskjer til instruktør, tema for kurset, aktuelle datoar osb. i søknadsskjema slik at mest muleg informasjon er formidla før planlegginga. Dersom de ikkje har konkrete ynskjer kan me vera behjelpelige med å finna ein instruktør og eit tema som passar dykk. NU lager avtale med både instruktør og lokallaget, samt betalar honorar, reise og overnatting til instruktør. Laget betaler eigenandelen til NU etter tilsendt faktura i etterkant av kurset.

Lag i Noregs Ungdomslag kan få besøk av NU-kontoret til å halde organisasjonskurs.

Vi tilbyr helgekurs på 8-10 timar. Organisasjonskursa får laga for sjølvkost for kurshaldaren. Laget må sjølv organisere kurset, stille med lokale og ordne med påmelding mm. Laget pliktar å melde inn kurset til Studieforbundet kultur og tradisjon, seinast same dag som fyrste kursdag. Her får ein kurstilskot per deltakar over 14 år.

Korleis tinge ein kurshaldar?
For å tinge ein kurshaldar må du fylle ut skjema innan 1.februar eller 1.september via denne lenka (trykk her).  Alf Steinar Nekstad på NU-kontoret (e-post: alf.steinar@ungdomslag.no) for å avtale kurstype og tidspunkt. Kom gjerne med ynskjer til  tema for kurset, aktuelle datoar osb. Dersom de ikkje har konkrete ynskjer kan me vera behjelpelige med å finna ein instruktør og eit tema som passar dykk. NU lager avtale med både instruktør og lokallaget, samt betalar honorar, reise og overnatting til instruktør. Laget betaler eigenandelen til NU etter tilsendt faktura i etterkant av kurset.