Sakliste og sakspapir

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 2. mars har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet:

Sakliste og sakspapir:

1. Opning og konstituering
2. Årsmelding 2017
3. Rekneskap 2017
4. Fagpolitisk plattform for Noregs Ungdomslag
5. Langtidsplan 2019-2022
6. Arbeidsplan 2019-2020
7. Budsjett 2019-2020
8. Fråsegner
9. Val

• Du kan klikke på sakstitlane for å laste ned pdf-dokument med sakspapir til kvar enkelt sak.
• Du kan også laste ei samlefil med alle saksutgreiingane her

Årsmelding og rekneskap for 2017  kan lastast ned her (PDF)

Fråsegner?
Laga kan kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen.