Sakliste og sakspapir

Styret har satt opp ei førebels sakliste for møtet. I tillegg kan medlemmane, gjennom laga, kome med framlegg til saker ein ønskjer landsmøtet skal hansame. Forslag til saker kan sendast til post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no. Merk emnefeltet "Saksforslag til landsmøtet 2020". Frist: 7. august.

Styret vil etter dette setje opp forslag til endeleg sakliste, og denne blir kunngjort på nettsidene våre, samt sendt til dei påmeldte utsendingane.

 

Førebels sakliste:

1. Opning og konstituering
2. Årsmelding 2019
3. Rekneskap 2019
4. Forhandlingar Frilynt Norge
5. Arbeidsprogram 2021-2022
6. Budsjett 2021-2022
7. Innkomne saker frå laga
8. Fråsegner
9. Val (av leiar, styre, revisor og valnemnd)

 

Fråsegner?
Laga kan kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen. Sendt til post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no. Frist: 7. august 2020.