Sakliste og sakspapir

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 1. mars har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet:

Sakliste og sakspapir:

1. Opning og konstituering
2. Årsmelding 2018
3. Rekneskap 2018
4. Kontingent
5. Lovendring
6. Fråsegner
7. Val

• Du kan klikke på sakstitlane for å laste ned PDF-dokument med sakspapir til kvar enkelt sak.
• Du kan også laste ei samlefil med alle saksutgreiingane her.

Årsmelding og rekneskap for 2018 kan lastast ned her (PDF)

Oversikt over eksterne møte og representasjon i 2018 kan lastast ned her (PDF)

 

Fråsegner?
Laga kan kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen.