Styringsdokument

Noregs Ungdomslag har mange styringsdokument, som ligg til grunn for politikken og aktiviteten i organisasjonen. Nedanfør følgjer ei skjematisk framstilling av dei ulike styringsdokumenta, og kva funksjon desse har. 

Lov for Noregs Ungdomslag
Siist endra av landsmøtet i 2016

 § 1 Føremål

Noregs Ungdomslag skal gjennom folkelege kulturaktivitetar skape engasjement og levande lokalmiljø.

§ 2 Medlemskap

1. Ein medlem melder seg inn gjennom eit lokallag og blir registrert som medlem når årspengar er betalt.

2. Medlemmen kan melde seg direkte inn i Noregs Ungdomslag om det ikkje er lokallag på staden der han/ho bur som det er naturleg å melde seg inn i.

3. Alle medlemer i Noregs Ungdomslag skal ha moglegheit til å påverke arbeidet i organisasjonen Ein medlem har røysterett i organisasjonen frå ein har fylt 14 år, men det skal leggast til rette for at medlemmer utan røysterett også har arenaer for medverknad.

4. Dersom ein medlem medvite motarbeider føremålet til organisasjonen, eller ikkje vil rette seg etter lover og føresegner, kan lokallaget ekskludere vedkomande som medlem. Slike avgjerder kan ankast til årsmøtet i lokallag og fylkeslag og landsmøtet i Noregs Ungdomslag.

§ 3 Lokal- og fylkeslag

1. Lag med minst 5 medlemmer over 14 år kan bli godkjent som lokallag i Noregs Ungdomslag. Lokallaget melder seg inn gjennom eit fylkeslag. Styret i Noregs Ungdomslag kan ta opp lag direkte der det ikkje er fylkeslag.

2. Grendehus og forsamlingshus utan medlemsaktivitet kan bli godkjent som beinveges innmeldt lag i Noregs Ungdomslag, med status som huslag.

3. Styret i Noregs Ungdomslag skal godkjenne lovene til fylkeslag og beinveges innmelde lag. Styra i fylkeslaga skal godkjenne lovene til lokallaga. Lovene skal vere i samsvar med lova til Noregs Ungdomslag.

§ 4 Landsmøte

1. Innkalling
Styret i Noregs Ungdomslag kallar inn til landsmøte kvart år. Førebels sakliste skal sendast ut 3 månader før landsmøtet. Omframt landsmøte vert halde når landsmøtet eller styret vedtek det, eller når 1/3 av fylkeslaga krev det. Endeleg sakliste og sakspapir skal sendast ut 1 månad før landsmøtet.

2. Saker
a. Landsmøtet skal kvart år handsame årsmelding og rekneskap med revisjonsrapport for føregåande år og velje styre, revisor og valnemnd. Landsmøtet skal kvart andre år fastsetje kontingentsatsar for medlemsskap og vedta arbeidsprogram og budsjett det påfølgjande året. Desse vedtaka gjeld for ein periode på 2 år.
b. Gjennom lokallag og fylkeslag kan medlemmene kome med framlegg om saker til landsmøtet. Sakene med grunngjeving må vere melde skriftleg til styret i Noregs Ungdomslag seinast 8 veker før landsmøtet.
c. Styret i Noregs Ungdomslag avgjer kva saker det vil ta med på den endelege saklista. Saker som er melde i rett tid, men som styret ikkje fører opp på saklista, kan etter særskilt vedtak på landsmøtet likevel takast opp.

3. Utsendingar
a. Fylkeslag som har sendt årsmelding for føregåande år, har utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag og huslag som har sendt årsrapport og betalt kontingent for føregåande år har utsendingsrett til landsmøtet.
b. Utsendingane frå fylkeslag skal veljast på årsmøtet i fylkeslaget. Årsmøtet kan gje styret fullmakt til å velje utsendingar. Fylkeslag med opp til 1000 medlemmer har rett til 3 utsendingar og vidare 1 meir for kvart påbyrja nytt 1000.
c. Utsendingane frå lokallaga skal veljast på årsmøtet eller eit lagsmøte. Årsmøtet kan gje styret fullmakt til å velje utsendingar. Lokallag med opp til 100 medlemmer har rett til 2 utsendingar og vidare 1 meir for kvar påbyrja 100. Kvar utsending har ei røyst på landsmøtet.
d. Utsendingane frå huslaga skal veljast av styret for huset. Kvart huslag har rett til 2 utsendingar til landsmøtet
e. Sentralt tilsette i organisasjonen kan ikkje veljast til utsendingar.
f. Når tvingande grunnar har gjort det naudsynt å avvike frå valreglane, kan landsmøtet godkjenne utsendingar valde på andre måtar.
g. Utsendingane frå fylkeslaga og lokallaga har røysterett når dei er registrerte som betalande medlemmer i Noregs Ungdomslag. Utsendingane frå huslaga har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett på landsmøtet.
h. Generalsekretæren har talerett på landsmøtet.
i. Dei tilsette sin representant har talerett i saker som vedkjem deira arbeidstilhøve.

§ 5 Styret

1. Styret har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av landsmøtet.

2. Styret bind organisasjonen i økonomiske saker, ved underskriftene til styreleiar og generalsekretær.

3. Styret skal innstille til landsmøtet på val av valnemnd.

4. Styret har 7 medlemmer, og er samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og 4 styremedlemmer. 3 personar blir valde som varamedlemmer til styret.

5. Leiar blir vald for eitt år. Styremedlemmene blir valde for to år, slik at halvparten står på val kvart år. Varamedlemmene blir valde for eitt år.

6. Leiar og dei to nestleiarane utgjer styret sitt arbeidsutval. Styret vel varamedlemmer til arbeidsutvalet blant styremedlemmene. Arbeidsutvalet fungerer mellom styremøta etter mandat frå styret.

7. Dei tilsette i Noregs Ungdomslag sentralt skal ha ein representant i styremøta under handsaming av personalsaker.

§ 6 Valnemnda

1. Valnemnda skal innstille til landsmøtet på val av styre og revisor.

2. Valnemnda er samansett av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Leiaren vert vald for 1 år, dei andre for 2 år, slik at 2 står på val kvart år. Varamedlemmene vert valde for 1 år.

§ 7 Landsrådet

1. Landsrådet er eit rådgjevande organ for styret. Landsrådet handsamar og gjev tilrådingar til styret i saker som styret legg fram for det. Landsrådet kan også ta opp eigne saker.

2. Landsrådet er samansett av leiarane i fylkeslaga. Styremedlemmene i Noregs Ungdomslag har møte- og talerett i landsrådet.

3. Landsrådet skal ha møte minst 1 gong i året.

§ 8 Innmelding i andre organisasjonar

Fylkeslag og lokallag i Noregs Ungdomslag kan ikkje melde seg inn i andre organisasjonar eller samarbeidsorgan som strir mot føremålet til Noregs Ungdomslag. Laget må melde frå om innmeldingar til styret i Noregs Ungdomslag.

§ 9 Målbruk

1. Tillitsvalde og tilsette, lag og lagsbruk i Noregs Ungdomslag pliktar å verne om nynorsk og dialektar i samsvar med føremålsparagrafen og prinsipprogrammet.

2. Tenestemålet i Noregs Ungdomslag sentralt er nynorsk.

§ 10 Rusgifter

Noregs Ungdomslag skal arbeide aktivt for å skape ein attraktiv, rusfri samværskultur. Alle tilskipingar på sentralt plan skal vere rusfrie.

§ 11 Utmeldingar, skifte av føremål og nedleggingar

1. Fylkeslag og lokallag som ynskjer å melde seg ut av Noregs Ungdomslag, må vedta dette på 2 vanlege påfølgjande årsmøte med minst eitt års mellomrom med minst 2/3 fleirtal. Dersom eit mindretal på minst 5 medlemmer over 14 år vil halde fram med det gamle lagsnamnet og etter det gamle føremålet, tek dette mindretalet over namnet og eiga til laget. Det kan gjerast unntak for eige laget hadde ved innmelding. Slike unntak må gå fram av lover godkjende av Noregs Ungdomslag.

2. Alle lokallag har plikt til å halde årsmøte i samsvar med si eiga lov. Dersom det har gått 1 år ut over den fastsette årsmøteperioden, skal fylkeslaget sørgje for at det blir innkalla til årsmøte i laget. På same måten skal styret i Noregs Ungdomslag sørgje for at det blir kalla inn til årsmøte i direkte innmelde lag og fylkeslag når det ikkje er halde årsmøte i samsvar med lovene.

3. Fylkeslag og lokallag som 2 år etter kvarandre ikkje har sendt årsmelding, skal bli kontakta av Noregs Ungdomslag sentralt, der nedlegging eller naudsynte tiltak for reaktivisering blir vurderte.

4. Fylkeslag og lokallag som 3 år etter kvarandre ikkje har sendt årsmelding, skal reknast som nedlagde. Lokallag som ikkje fyller krava til lagsdefinisjonen i § 3.1 i 3 år etter kvarandre, skal like eins reknast som nedlagde.

5. Fylkeslag og lokallag som bryt lova til Noregs Ungdomslag og som ikkje vil rette seg etter lovleg påbod frå styret og landsmøtet, skal seiast å ha skifta føremål og kan ikkje lenger stå i Noregs Ungdomslag.

6. Saker i samband med denne paragrafen, kan ankast av det laget saka gjeld til 
landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Landsmøtet tek då endeleg avgjerd.

§ 12 Trygging av eiga

1. Ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast eigedom kan ikkje avhendast utan samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag.

2. Blir eit lokallag lagt ned, skal styret i Noregs Ungdomslag sørgje for at eventuell formue blir nytta til å slette gjeld. Evt. restformue etter dette skal blir nytta til beste for ungdoms- og kulturarbeid på staden.
Om laget ikkje gjennomfører oppløysing av laget innan 6 månader etter nedlegging, skal Noregs Ungdomslag gjennomføre oppløysinga.
Medlemmer i lokallag har ikkje krav på medel eller delar av desse.

§ 13 Om prinsipprogram styringsføresegner og for Noregs Ungdomslag

Landsmøtet i Noregs Ungdomslag skal vedta prinsipprogram og styringsføresegner med utfyllande reglar til lova.

§ 14 Lovendring

Lovendringsframlegg må vere sendt styret seinast 8 veker før landsmøtet. Sjølve lovframlegget må kunngjerast minst éin månad før landsmøtet. Ei lovendring krev 2/3 fleirtal.
 


§ 15 Oppløysing

Ved ei eventuell oppløysing av organisasjonen må midlane nyttast i samsvar med § 1 i lova.


 
Styringsføresegner 
Sist endra av landsmøtet i 2017.

§ 1 Styret i Noregs Ungdomslag


Styret leier organisasjonen mellom landsmøta, i tråd med lova og vedtak frå landsmøtet.


Styret kan nedsetje utval til ta seg av faglege og/eller politiske oppgåver i tråd med føremålet og prinsipprogrammet. Utvala rapporterer til styret, og er ansvarleg berre overfor styret.Styret bør setje ned faste utval for teaterarbeidet og folkedansarbeidet i Noregs Ungdomslag.

§ 2 Administrasjonen i Noregs Ungdomslag

Administrasjonen i Noregs Ungdomslag blir leia av ein generalsekretær, som blir tilsett på åremål for 4 år om gongen. Styret kan ikkje tilsetje nokon generalsekretær i meir enn 3 fireårsbolkar. Styret fastset instruks for generalsekretæren.

Styret gjer vedtak om tilsetjingar i dei andre stillingane i administrasjonen, og fastset løner og andre arbeidsvilkår.

Dei tilsette i administrasjonen vel sjølve ein representant, som skal vere til stades på styremøta under handsaming av personalsaker og ved saker som særleg omfattar deira arbeidstilhøve.
 
§ 3 Valnemnda

Valnemnda kjem med framlegg til val på medlemmer og varamedlemmer til styret i Noregs Ungdomslag. Tilrådinga skal vere klar 1 månad før landsmøtet, samtidig med dei andre sakspapira til møtet.

Valnemnda har ansvar for å legge fram ei tilråding med tilnærma lik kjønnsbalanse. Tilrådinga bør innehalde forslag til faste styrerepresentantar frå aldersgruppa 14-25 år.

Medlemmene i valnemnda har talerett på landsmøtet når det handsamar val.

Valnemnda si innstilling kan berre innehalde kandidatar som er medlemmer i Noregs Ungdomslag.

§4 Landsmøtet

Noregs Ungdomslag administrerer ei reiseutjamningsordning for landsmøtet, slik at reisekostnadene mellom laga blir jamna ut. Styret i Noregs Ungdomslag fastset nærare retningsliner for ordninga. 

§5 Fylkeslaga

Arbeidet til fylkeslaga blir fastsett gjennom arbeidsplanar og andre vedtak på årsmtøet i fylkeslaget og landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Fylkeslaga har møteplikt på landsmøtet og i landsrådet til Noregs Ungdomslag.

§6 Medlems- og lagskontingent

Årspengane frå medlemmene er samansett av ein kontingent til lokal-, fylkes- og sentralledd. Satsane blir fastsett av årsmøtet i lokal- og fylkeslaget og landsmøtet til Noregs Ungdomslag. Kontingenten til fylkes- og sentralleddet kan ha ulike satsar for medlemmer over og under 26 år. Lokallaga betaler i tillegg ein lagskontingent til sentralleddet, etter satsar fastsette av landsmøtet. Fylkesleddet har også høve til å krevje lokallaga for lagskontingent, etter satsar fastsette av årsmøtet.

Sentralleddet krev inn den samla kontingenten til fylkes- og sentralleddet frå lokallaga, og refunderer til fylkesleddet deira del. Sentralleddet nyttar siste innmeldte kontingentsatsar frå fylkesleddet, og fastset satsane for fylkeslag som ikkje har vedtekne satsar.
 
For å sikre ei organisatorisk samhandling og yte ein god medlems- og lagssørvis, disponerer sentralleddet fylkesleddskontingenten frå lag som ikkje er tilknytta fylkesledd, eller som ikkje har aktivt fylkesledd.

§ 7 Endringar i styringsføresegnene

Styringsføresegnene kan endrast med vanleg fleirtal på landsmøtet. Framlegg må kunngjerast på same måte som ved lovendringar.

Prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag bygg på paragraf 1 i lovene til NU og ligg til grunn for politikken til organisasjonen:

Frilyndt
Noregs Ungdomslag er tufta på eit frilyndt grunnsyn. Å vere frilyndt er å vere tolerant, og å sjå mennesket for kva det er og kva det kan vekse seg til å bli.

Samfunnsengasjement
I ungdomslaga arbeider vi for gode og livskraftige lokalsamfunn i heile landet. Medlemmane får mot til å engasjere seg og arbeide for det dei trur på. Gjennom deltaking i laga sine aktivitetar og demokratiske prosessar utviklar medlemmane seg som sjølvstendige og fellesskapsorienterte menneske.

Folkeleg kultur 
I Noregs Ungdomslag brukar, formidlar og vidareutviklar vi kulturarv og folkelege kulturutrykk. Med humor, kreativitet, galskap og fantasi skaper vi samtidig rom for nye tankar og aktivitet.

Samværskultur
I Noregs Ungdomslag har vi ein inkluderande samværskultur med trygge og rusfrie møteplassar, der alle blir møtt med respekt uansett alder, bakgrunn, politisk ståstad og livspraktisering.


Sist endra på landsmøtet i 2017.

Langtidsplanen fatset ein overordna visjon og hovudmål for Noregs Ungdomslag for den komande fireårsperioden. Vidare er det fastsett fem ulike strategiar for å nå hovudmålet. Vedteke på landsmøtet i 2014.

 

Visjon for Noregs Ungdomslag: 
Levande lokalkultur

Hovudmål for perioden 2014-2018:
Sikre Noregs Ungdomslag sin posisjon som ein organisasjon for lokalkultur og levande lokalmiljø.

Strategiar for å nå målet:


  • Styrke den lokale aktiviteten
  • Styrke nettverket mellom ungdomslaga på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå
  • Auke opplæringsaktiviteten
  • Styrke demokratiarenaene
  • Sikre ungdomslaga som formidlarar av immateriell kulturar

Arbeidsplanen konkretiserer strategiane som er fastsett i langtidsplanen, gjennom konkrete mål for den komande toårsperioden. Vedteke på landsmøtet i 2016.

Arbeidsplan for perioden 2017-2018
Styrke den lokale aktiviteten
Den lokale aktiviteten er grunnmuren for Noregs Ungdomslag. Ei styrking av denne aktiviteten vil styrke Noregs Ungdomslag som ein nasjonal kulturorganisasjon.

Mål for perioden 2017-2018:
* Etablere instruktørkursa som eitt attraktiv opplæringstilbod, slik at laga får fleire og meir skolerte instruktørar.
* Gjesteinstruktørordninga skal vere kjent for fleire lokallag, slik at dei kan få instruktørar heim til laget.
* Folkepedia skal vere etablert som ein ressurs for den lokale aktiviteten.
* Huset i Bygda skal utvidast med prosjektleiarstillingar i fleire fylke.
* NU kulturformidling og Huset i Bygda skal vere etablert som ein nasjonal ressursbank for lag med eigne hus.

Styrke nettverket mellom ungdomslaga på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå
Ungdomslaga sitt arbeid tek utgangspunkt i lokalmiljøet sitt særpreg og behov. Laga må oppleve eit fellesskap på tvers av geografiske og faglege linjer, slik at samhøyrigheita i organisasjonen blir styrka. Fleire stader fungerer ikkje fylkeslaga optimalt som eit samarbeidsorgan for laga, og dette er ei utfordring som lokallaga må ta tak i.

Mål for perioden 2017-2018:
* Alle lokallaga skal ha fått tilbod om besøk frå sentralleddet og fylkeslaget.
* Bruke besøksrunden som eit verktøy for å avklare laga sine behov for dei fylkeslaga som ikkje fungerer optimalt.
* Bruke besøksrunden som eit verktøy for å auke samarbeidet og informasjonsutvekslinga mellom lokallaga, og mellom lokallaga og fylkeslaget
* Sommarleiren skal vere den viktigaste sentrale tilskipinga og skal prioriterast høgt i arbeidsperioden. Sommarleiren skal vere ein attraktiv møtestad for ungdomsmedlemmene, og nærme seg ei langsiktig målsetjing om 220 deltakarar i 2020.
* Nordlek skal vere ein attraktiv møtestad for folkedansgrupper og -lag.

Auke opplæringsaktiviteten 

Ungdomslaga har lange tradisjonar for opplæring innanfor folkelege kulturtradisjonar og organisasjonsdemokrati. Samtidig går studiestatistikken for ungdomslaga nedover. Opplæringsaktiviteten må̊ bli styrka, slik at aktiviteten lokalt også̊ kan auke.

Mål for perioden 2017-2018:
* Gjesteinstruktørordninga skal profesjonaliserast og profilerast, og knyte til seg fleire instruktørar.
* Gjennomføre fire instruktørkurs på dans og teater kvart år. Instruktørkursa skal treffe både dei som er nye og dei som treng vidareutdanning. Kurs for barneinstruktørar skal prioriterast dersom det er behov for det.

Styrke demokratiarenaene 

Dårleg oppmøte på årsmøta på fylkes- og sentralplan medfører at vedtak som blir fatta ikkje er representative, og NU blir i realiteten ein organisasjon som er styrt av få. Medlemsdemokratiet må aukast, slik at organisasjonane med dette kan kalle seg medlemsstyrt.

Mål for perioden 2017-2018:
* Landsmøtet skal få auka oppslutnad frå lokallaga.
* Landsrådet skal utviklast som ein møtearena for fylkeslaga og sentralleddet.
* Alle fylkeslag skal gjennomføre årsmøte kvart år, med auka oppslutnad frå lokallaga.

Sikre ungdomslaga som formidlarar av immateriell kulturarv 

Ungdomslaga har ei viktig oppgåve i å formidle og utvikle den immaterielle kulturarven i landet. Tradisjonane spesielt innanfor folkedans og amatørteaterarbeid er lange i ungdomslaga, og det er viktig at desse tradisjonane kan leve vidare med ungdomslaga sitt ideologiske utgangspunkt.

Mål for perioden 2017-2018:
* NU skal vere ein tydeleg interessepolitisk aktør i samarbeidsorgan og overfor styresmaktene, for å fremje ungdomslaga sin kulturfaglege posisjon.
* NU skal gjennom arbeidet sitt synleggjere det nynorske skriftspråket, dialektane og det språkleg mangfaldet som ein del av den immaterielle kulturarven.
* NU skal vere den leiande folkedansorganisasjonen i Noreg.
* Amatørteaterarbeidet skal ha ein synleg posisjon i NU.
* NU skal vere ein tydeleg aktør i samarbeidsfora for bunadsspørsmål, for å sikre gode opplærings- og møtearenaer innanfor fagfeltet.

 

Bakgrunn og historie

Noregs Ungdomslag som bunadsorganisasjon
Noregs Ungdomslag har ei rik og lang historie som ein organisasjon som er oppteken av bunad. Heilt sidan Hulda Garborg reiste rundt i landet og inspirerte til bunadsarbeid har bunaden vori ein del av arbeidet til norskdomsrørsla og andre organisasjonar. Med Klara Semb kom bunad inn som ei sentral arbeidsoppgåve for Noregs Ungdomslag. Lag og medlemer har lagt grunnen for mange av bunadene som er i bruk i Noreg i dag, og i praktisk bruk er det ingen som brukar bunaden meir enn medlemene i ungdomslaga. Noregs Ungdomslag skal vere ein interessant organisasjon for både bunadstilverkarar og bunadsbrukarar.

Utviklinga av bunaden
På andre halvdel av 1800-talet byrja ein over heile landet å bruke hardangerdrakta som festplagg, og drakta vart kalla ”nationalen”. Hulda Garborg var den fyrste som nytta ordet ”bunad” om den folkelege draktskikken, og ho fremja bruken aktivt. Det kom snøgt ynske om å få regionale og lokale drakter som hadde same funksjonen. Somme stader fanst det ein levande folkedrakttradisjon som kunne dokumenterast attover i tid, somme stader fann ein bilete av gamal draktskikk som ikkje var i bruk lenger og andre stader fann ein andre førebilete. Slik fekk ein ulike grunnlag for bunadene: levande folkedrakttradisjon, rekonstruert folkedrakttradisjon og drakter med grunnlag i einskildplagg eller andre mønster. Alle desse blir i dag kalla bunad.
 
Heilt sidan starten har altså ideen for bunadsarbeidet vore å finne fram til gamle klestradisjonar og skikkar, og la dette vere inspirasjon for samtidige bunader. Draktforskinga har stadig utvikla seg framover. I 1947 fekk vi Landsnemnda for bunadsspørsmål, som seinare er omorganisert to gonger, og no er Bunad og folkedraktrådet. NU har støtta desse forskingsorgana heilt frå starten og fram til i dag. Frå 1980-talet hadde forskinga kome så langt at ein kan tale om rekonstruksjon av gamle drakter.
 
Det er parallelt med denne forskingsutviklinga laga ymse drakter som ikkje er baserte på lokal eller regional drakttradisjon. Dei kan nytte teknikkar og snitt frå bunadtradisjonen, men er produkt av fantasien til den aktuelle formgjevaren. Etter kvart som bruken av desse draktene har auka vil mange oppfatte desse som bunader. Det er dei ikkje.

Bunaden - eit identitetsmerke
Etter at Noreg vart sjølvstendig vart det snøgt ynske om regionale drakter som kunne syne at ein var trønder, nordlending eller egde. Folkehøgskulane var viktige i dette arbeidet. Elevane kom oftast frå bygdene rundt skulen, slik at dei hadde sams interesse i å skape seg ein bunad for sitt distrikt. Bunadrørsla kan sjåast som eit godt prov på at norskdomsrørsla kan hende ikkje var så einsrettande som nasjonale rørsler i andre land. Ein har ”bunad” som eit omgrep, men dette omgrepet dekkjer ein enorm variasjon i snitt og fargar. Etter kvart er bunadene vortne sterke identitetsmerke, og kan vekkje sterke kjensler om noko blir oppfatta som feil. Sterke kjensler kan det også vekke om nokon lagar ein annan bunad t.d. ved å rekonstruere ei folkedrakt for det same distriktet. Ynsket om det historisk korrekte kan altså koma i vegen for eldre bunader i distriktet som identitetsbyggjar. Sjølv om ein bunad som vart laga på 1920-talet kan hende ikkje var beinveges kopi av gamal drakttradisjon, har det faktum at han har vori brukt i 80 år gjort at han kan sjåast som det plagget som har vori lengst i bruk i distriktet, og dermed svært tradisjonsrikt. 

Bunadsproduksjon
Den økonomiske utviklinga i samfunnet har gjort at det er særs vanskeleg å forsvara handverk mot maskinproduksjon reint prismessig. Den økonomiske globaliseringa har òg gjort at somme bunadstilverkarar får gjort handsaumen i u-land som Ghana, Vietnam eller Kina. I Noregs Ungdomslag sin tradisjon er sjølve produksjonen ein del av opplevinga av å få seg ein bunad. Mange lærer å sy somme av delane eller heile bunaden sjølve. Dette gjer at bunaden ikkje berre er eit vanleg plagg, men eit kulturprodukt der beraren er med i prosessen. Noregs Ungdomslag byggjer på medverknad og sjølvkjensle, og vi meiner det er ein viktig del av bunadsarbeidet vårt at vi stimulerer bunadsbrukarane til å gjera så mykje som mogleg sjølve. Dette aukar kjensla for plagget og vyrdnaden for dei som står før ein i tradisjonen. Dersom folk får kunnskap om korleis bunaden er og har vori får ein òg eit betre grunnlag for utvikling av bunadstradisjonen i framtida.
 
Framtida for bunadsarbeidet i Noregs Ungdomslag
 
Bunadsarbeidet i Noregs Ungdomslag byggjer på desse stolpane: bunadsbruk, bunadskunnskap, handverk, medverknad og tradisjon og identitet.

Bunadsbruk
Noregs Ungdomslag vil arbeide for framleis stor bruk av bunad på arrangement i organisasjonen og elles i samfunnet.
 
Kunnskap
Gjennom kurs og seminar vil NU stadig spreie informasjon om bunader og folkedrakter. Det er viktig at NU som bunadsorganisasjon stimulerer til auka kunnskap og der i gjennom auka bunadsbruk.

Handverk
Noregs Ungdomslag vil stimulere til at medlemene kan vera med å sy sin eigen bunad eller delar av den. NU ønskjer å halde fast bunaden som eit handverksprodukt og ikkje eit masseprodusert industriprodukt. Noregs Ungdomslag vil jobbe for at det blir ei god handverksopplæring i grunnskulen og den vidaregåande skulen. Organisasjonar, som NU, som har bunad som fagfelt må drive opplæring i det konkrete bunadsarbeidet.

Medverknad
Ved å bruke lokale produsentar blir ein med i prosessen, ein får ei oppleving ved å vera med på å skape bunaden. I ein levande bunadstradisjon er det rom for personleg tilpassing eller val innanfor faste rammer. Noregs Ungdomslag ynskjer å leggje til rette for ein produksjon der den som skal ha bunad blir trekt med så mykje som mogleg i prosessen, t.d. ved å lage delar sjølv, eller ved å få ei grundig innføring i bakgrunnen for drakta.

Tradisjon og identitet
Når folk vel å lage eller kjøpe bunad er det som oftast ut frå at dei kjenner seg knytte til området bunaden høyrer til. I ei tid med større og større mobilitet er dette ei utfordring, av di ein kan kjenne identitet til fleire stader. Men det gjev òg større valfridom for kva tradisjon ein vil høyre til.
 
Noregs Ungdomslag ynskjer å arbeide for at tradisjonane og bakgrunnen for bunadene blir betre kjent, og at ein bunad bør uttrykke noko meir enn det å vere ”vakker”. Med å kle seg i bunad skal ein vera med på å føre kulturelle verdiar framover til nye tider. Ein er med på å ta vare på norske tradisjonar og å oppvurdere eldre tiders handverk- og klestradisjonar.

“Alle former”

Folkedansarbeidet i NU i framtida

NU sitt prinsipprogram ligg til grunn, med kjerneverdiane Frilynd, tradisjonar, nyskapande, generasjonar, rusfri samværsform, samfunnsengasjert.
 
Alle former
NU arbeider fagleg med alle hovudgruppene som til ei kvar tid blir definert under omgrepet norsk folkedans. Folkedansen og musikken er ein del av norsk immateriell kulturarv, og NU skal arbeide for å bevare og vidareutvikle tradisjonen som sosial omgangsform og scenisk framføring.
 
Hovudfokus i arbeidet med folkedans- og folkemusikktradisjonen er amatørkultur og livslang læring. 
 
Folkedansarbeidet i NU i dag

NU arbeider med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen. Det lokale perspektivet som blei innført tidleg på 1980-talet er framleis gjeldande, og debatten om dette er rett veg å gå har lagt seg. 

Forskarane reknar med at vi har seks hovudgreiner av folkedansar i Noreg: Bygdedans, runddans (gamaldans), turdans, songdans, songleik og 1900-talsdans. NU er den einaste landsdekkande organisasjonen som arbeider fagleg og politisk med alle desse hovudgreinene innan norsk folkedans.

I tillegg til å ta vare på gamle dansar og danseformer arbeider også NU aktivt med å finne ei ny form for å gjere gamle danseuttrykk lettare tilgjengeleg på scenen, for eit moderne publikum. Dette er utfordrande sidan estetikken i dei gamle dansane ofte er i samdansen mellom dansarane, og i svært liten grad mellom dansarar og publikum. Dette er eit nybrotsarbeid som NU meiner er nødvendig for å nå nye publikumsgrupper, og eit arbeid som går parallelt og i tillegg til å ta vare på dei gamle formene.
 
Heilt sidan Hulda Garborg og Klara Semb på byrjinga av 1900-talet starta arbeidet med norsk folkedans, har folkedansgrupper vist fram folkedansen som folklore. Det er derfor naturleg at det er NU som i 2009 overtok oppgåva å administrere den norske avdelinga av International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, CIOFF –Noreg. Noreg har ingen festival registrert som CIOFF-festival, men bidrar til kontakt mellom dansegrupper og CIOFF-festivalar i utlandet.
 
Nordisk samarbeid har i alle år vore viktig for NU, og vi har sidan avtalen blei underskriven i 1975, vore med i det nordiske samarbeidet Nordlek. Her er vi ein av 23 nordiske medlemsorganisasjonar, men den einaste norske. Nordlek-samarbeidet femnar om dei store Nordlek-stemna som blir skipa til kvart tredje år, Barnlek-stemna for barn og unge kvart tredje år, ungdomstreffet Nordring, mindre folkedansstemner som Isleik og Havleik, i tillegg til kurs og utveksling mellom folkedans- og musikkgrupper.
 
Årlege sentrale arrangement i NU er Sommarleir for ungdom med kurs i folkedans, Folkedansfestivalen, Instruktøropplæringa og Fagseminar i dans. Den første Folkedansfestivalen blei arrangert i 2010. Festivalen har ein klar profil og for første gong er festivalen ein rein folkedans- og folkemusikkarena. Dugleiksmerka Feleknappen og Spelmerket har ikkje hatt deltakarar dei siste åra. Framsyningskappleiken har stabil deltaking med fem -seks grupper, oftast ungdomsgrupper. Framsyningskappleiken blir vidareført som ein sentral programpost i den nye festivalen.
 
Med bakgrunn i instruktøropplæringa og statistikk har NU relativt god oversikt over instruktørar i norsk folkedans. I tillegg har vi god kontakt med studentmiljøet gjennom vidareutdanningskurset Norsk folkelig dans. Fagkompetansen i sentralleddet består av Folkedansrådet og ein rådgjevar tilsett på kontoret.
 
Landskapet ser slik ut:
Lokallaga:
 
Alle former…
Organiseringa av tiltaka er tilpassa lokale rammer, ressursar og tradisjonsområde. Repertoaret er breitt og ein kan ha tilbod i typen dans laget og medlemmene har interesse og/eller tradisjon for.
 
Tradisjon – bevaring og nyskaping
Nærleik til lokal tradisjon kan vere utgangspunkt for val av repertoar og godt utgangspunkt for å bygge eigen identitet. Innsamling og dokumentering av lokale dansetradisjonar kan vere eitt ledd i arbeidet. Kreativitet og nyskaping er viktig, på lik linje med god fagkunnskap. Terskelen for å skape noko nytt er låg og blir gjerne kombinert med til dømes tiltak med lang tradisjon. 
 
Læringsarenaer
·         Nybegynnarkurs og temakurs (barn, ungdom og vaksne).
·         Folkedansundervising i skulen.
·         Prosjekt.
·         Faste øvingskveldar og dansekveldar.
·         Samarbeid med kulturskulen.
 
Laget har ofte nokre folkedansinstruktørar knytt til laget som tar seg av dei faste øvingane, men hentar ofte inn instruktørar utanfrå for spesielle eller nye tema.
 
Kvalitetssikring
Den faste instruktøren i ei lokal dansegruppe har stor innflytelse, og det er derfor viktig med faglege impulsar utanfrå. Lokale danseideal kan vere tradisjonsdansar, dansar eller instruktør. I tillegg er rettleiingsbøker og tradisjonsopptak på film viktige ideal innan den norske folkedansen. Fokus på god dansemusikk bør vere ein naturleg del av arbeidet.
 
Alle typar og danseformer er velkomne i ungdomslaget. Dansekvalitet kjem mellom anna gjennom mengdetrening.
 
Fylkeslaga:
 
Alle former…
Tiltaka på regionalt plan er tilpassa miljø, rammer og tradisjon. NU har som mål at det skal skapast eit bevisst forhold til inkludering og bygging av nettverk mellom dansegruppene i området. Fagleg arbeid og opplæring i norsk folkedans og folkeleg dans, men også andre danseformer. Repertoaret speglar fokuset både sentralt og lokalt.
 
Tradisjon – bevaring og nyskaping
Fylkesleddet har ofte god kompetanse og erfaring med innsamlings- og dokumentasjonsarbeid. Fylkesleddet sikrar at dansetradisjonane i regionen blir tatt vare på, brukt og vidareutvikla. Dansemusikken er ein naturleg del av arbeidet.
 
Læringsarenaer
·         ”Storkurs”.
·         Instruktørkurs, grunnleggande nivå (instruktøropplæringa).
·         Temakurs (ungdom og vaksne).
·         Dansekveldar.
·         Stemne og andre møtestader.
·         Fylkesringar.
 
Kvalitetssikring
Fylkesleddet skal vere dynamisk og aktuelt, og er bindeleddet mellom lokal aktivitet og NU sentralt, samt fagmiljøet i dans, andre dansemiljø og organisasjonar i regionen. Tillitsvalde i fylkesledda og innleigde kurslærarar er særs viktige.  
 
Nasjonalt:
 
Alle former…
Det fagelege arbeidet inkluderer alle former og dansetypar innan norsk folkedans: Bygdedans, runddans (gamaldans), turdans, songdans, songleik og 1900-talsdans. Omgrepet folkedans er ikkje statisk og kva typar som skal reknast med, blir tatt opp til diskusjon med jamne mellomrom. NU sin føremålsparagraf ligg som eit tydeleg bakteppe for arbeidet.
 
Tradisjon – bevaring og nyskaping
Med nærleik til eigen tradisjon som utgangspunkt skaper ein identitet hos den enkelte og i fellesskap. Å bygge felles norsk identitet og sosial danning var Hulda Garborg og Klara Semb sitt utgangspunkt for å arbeide med den norske folkedansen og folkemusikken.
 
Innsamling og dokumentering er viktig, og NU har tradisjon for å samarbeide tett med Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff). Dette har mellom anna resultert i mange utgjevingar av hefter og bøker, musikk-innspelingar og ulike undervisningsopplegg. NU og Rff samarbeider også om ulike prosjekt og opplæringstilbod. Til dømes blir instruktøropplæringa i NU godkjent som realkunnskap om ein vil begynne på eit av studia ved Rff/NTNU.
 
Musikken er utgangspunktet for folkedansen. NU set fokus på dansemusikken og dansespelmannen både med utgangspunkt i dansaren og i musikaren.  
 
Bevaring av immateriell kulturarv, som folkedansen, er mogleg gjennom bruk. Solid fagkunnskap dannar grunnlaget for at bevaring og nyskaping skal vere to sider av same sak. Å samarbeide på tvers av sjanger kan vere ein måte å lære om eige fag, samt skape nye uttrykk.
 
Læringsarenaer
·         Folkedansfestivalen (sosialdans, temakurs, scenisk dans, “flaggskip”).
·         Instruktørkurs modul 1 og 2. (instruktøropplæringa).
·         Fordjupingskurs og temakurs (Fagseminar og Sommarleir).
·         Høgare utdanning (Norsk folkelig dans, NTNU/Rff og FOLK).
·         Nordiske og internasjonale arrangement.
 
Kvalitetssikring
NU skal vere dynamisk og aktuelt, men stadig halde debatten, forskinga og analysen om kvalitet gåande:
- Kva er god dansekvalitet?
- Kva er godt dansespel?
 
I denne diskusjonen ligg også definisjonen på historisk og dagens ideal. Dette handlar først og fremst om definerte førebilete/idol, men også om rettleiingsbøker og instruktøropplæring. 
 
Dugleiksmerka (Feleknappen, Spelmerket) og Framsyningskappleik er tiltak for å skape diskusjon om kvalitet og mål å strekke seg etter.
 
Historie
 

Pionertida
1902 kan seiast å vere starten på historia om folkedans i NU, og dermed den organiserte folkedansen i Noreg. Hulda Garborg (fødd 1862), var ein leiande person i kulturdebatten på den tida. Ho fann grobotn i NU for tankane sine om nasjonsbygging gjennom bruk av norsk kulturtradisjon, og valde derfor dette forumet for arbeidet sitt innan både teater og dans. Med inspirasjon frå Færøydansen skapte Hulda ein norsk songdans som fekk sitt store gjennombrot på marknaden til Bondeungdomslaget (BUL) Oslo den 7. mars 1902.
 
Før songdansen kom, hadde ungdomslaga vanskar med å finne høveleg moro på møta sine. Den vanlege dansefesten der det blei dansa runddans, og på sine stader bygdedans, var problematisk i forhold til alkoholsaka. Folkeviseleiken (songdansen) var ei kjærkomen erstatning for mange lag som før hadde brukt marsj og songleikar, gjerne med banale eller svenskprega tekstar. Ungdomslaga la aldri skjul på at songdansen var nyskapt. No ville ideologane i laget kaste ut den såkalla runddansen. Bygdedansen såg ut til å bli tolerert og oppmuntra frå sentralt hald, om ein berre fekk bukt med drikkekulturen. Den meir moderne 1900-talsdansen som til dømes foxtrot, tango og onestep blei sett på som utanlandsk og ikkje akseptert.
 
Etter kvart var det Klara Semb som vidareførte Hulda Garborg sitt danseprosjekt. På dei mange reisene sine rundt om i landet lærte ho bort, teikna ned dansar, utvikla terminologi og laga dansemåtar til endå fleire viser. Turdansen (musikkdans) blei nå ein del av folkedansrepertoaret. Fleire leikleiarar og reiseinstruktørar var aktive i denne tida.
 
Hulda Garborg og Klara Semb var dei første til å skrive rettleiingsbøker i folkedans, og Noregs Ungdomslag har seinare gjort eit stort arbeid med å revidere bøkene (Norske folkedansar - turdans og Norske folkedansar – songdans)
 
Noregs Ungdomslag vedtok tidleg på tjuetalet eit forbod mot å danse runddans på lagsmøta i organisasjonen. Dette skapte stor strid. NU brukte store ressursar for å lære dei unge folkeviseleik og for å få ned alkoholbruken. Forbodet mot runddans blei oppheva i 1957.
 
På tjue- og trettitalet gjekk alt framover i ungdomslaga, på alle frontar. Dansen utvikla seg og instruktørane fekk meir kunnskap og erfaring. Det blei arrangert store stemne på fylkes-, nasjonalt og nordisk nivå. Dei største med 12 000 tilskodarar og 1000 dansarar. Instruktørkursa gjekk i perioden over to og tre veker på sommaren.
 
Dei første åra under andre verdskrig reiste Klara Semb framleis, og ho blei etter kvart eit samlingsmerke i motstandskampen. Då nazistane tok over, satsa dei hardt på å vise at dei hadde støtte i laga. Forbodet mot runddans blei handhevd mykje kraftigare enn nokon gong, medan songdansen framleis var lovleg. Songdansen, og særleg tekstane med nasjonalt bodskap, blei derfor eit viktig uttrykk for motstand i denne tida. “Vardevakt” blei dansa som avslutning på alle landsstemna etter krigen.
 
Tida etter krigen
I tida etter krigen føregjekk ei omfattande omorganisering i NU, og det blei bygd opp ein sterk fagleg organisasjon på alle plan. Store faglege debattar gjekk etter tur i perioden fram mot åttitalet. Klara Semb innførte attersteget i si nye bok, noko som var ein enklare variant av Hulda Garborg sitt steg. Stor var også debatten kring forbodet mot runddans, men aller størst var nok diskusjonen kring 1900-talsdansen sin innpass i repertoaret hos leikarringane.

I 1950- og 60 åra deltok NU med store produksjonar og mange delaktige, samt som arrangør og organisering, både på nordiske og internasjonale stemne. Etterkrigstida var ei ny glanstid for folkedansen i NU, noko ventelister for å ta instruktøropplæringa og vekeslange repetisjonskurs syner. Men trass i dette begynte medlemstalet å gå nedover. Folkeflyttinga til byane får mykje av skulda. Resultatet av endringa i samfunnet var at laget på bygda mista medlemmer, og bylaga fekk fleire medlemmer og sterkare fagleg miljø enn nokon gong. Leikstyret i NU blei i denne perioden omgjort til Leikråd.
 
Tid for nytenking og nytt materiale 
Som reaksjon på dalande interesse og medlemstal, blei ulike tiltak sett i gong. I 1967 blei det for første gong tilsett reiseinstruktør på landsplan i NU. Gunnar Rødal reiste Noreg på kryss og tvers for å halde folkedanskurs for barn og vaksne, på skular og i lokallag. Gunnar var tilsett i NU i to periodar 1963 - 1967 og 1971 – 2001, og blei i 2009 tildelt Kongens fortenestemedalje for innsatsen.
 
På 1960-talet starta NU for første gong opp arbeid med berre ei definert målgruppe, nemleg barn. Landsstemne og fylkesstemne for barn var populære tiltak og viktige møtestader.
 
På 1970-talet blei det igjen stor interesse i samfunnet for “alt som var norsk”. Medlemstalet i NU begynte å stige att og folkedans og folkemusikk blei ein populær aktivitet. Mange unge fekk interessa for folkemusikk og folkedans som student eller på folkehøgskole. I denne perioden var det heile seks rådgjevarar og instruktørar i folkedans tilsett i NU, i tillegg til fleire tilsette som reiseinstruktørar i fylkeslag rundt om i landet.   

I boka “Danse danse lett” (1970) lanserte folkedansforskaren, Egil Bakka, eit nytt og revolusjonerande system for å skildre dansesteg. Nytenkinga skulle seinare mellom anna påverke den reviderte utgåva av Klara Semb sine rettleiingsbøker.
 
I 1972 blei Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) etablert som eit bindeledd mellom alle som arbeidde med folkemusikk og folkedans. Eit år seinare fekk rådet sitt eige sekretariat, og er i dag ein sjølvstendig institusjon. Professor i folkedans, Egil Bakka, og professor i folkemusikk, Bjørn Aksdal, har hatt særleg stor påverknad heilt frå starten.
 
Fokus på lokal tradisjon og forsking
På 1980-talet blei den faglege tynga på kontoret og i leikrådet (nå folkedansrådet) styrka. Nye studietilbod ved Rff-sentret hadde mellom anna ført til at formell kunnskap kunne krevjast. Dette førte til fleire fagpolitiske diskusjonar og mange store prosjekt. Her kan ein til dømes nemne revidering av instruktøropplæringa, arbeid for å få folkedans inn i grunnskulen, dokumentering og fagleg arbeid med sving-tradisjonen, samt utgjeving av ei rekke bøker, hefter og innspelt musikk.
 
Lokal forankring og tradisjon fekk meir og meir fokus og ein begynte dermed å diskutere omgrep som folkeleg dansestil og tradisjon. Interessa for danseforsking auka og det blei arrangert fagseminar og publisert artiklar og rapportar, samt gjort eit stort dokumentasjonsarbeid av lokale variantar av songleik, turdans, bygdedans, runddans og sving. Songdansen er i større grad enn turdansen konstruert av Hulda Garborg og Klara Semb, men også denne danseforma utvikla seg mykje i denne perioden. For i større grad å vise heilskapen i danseformene, vedtok NU å ta utgangspunkt i tradisjonelle danseformer som grunnlag for songdanssteg og metodikk. Etter dette blei det gitt ut fleire hefter med dansemåtar til lokale viser. I 1985 var det store arbeidet med å revidere songdansboka og turdansboka (Klara Semb) ferdig. Den nye utgåva skapte diskusjon då nye forskingsresultat og prinsipp påverka både repertoar, musikk og dansemåte.

Ulike tevlingar blei oppretta for å inspirere og engasjere grupper og enkeltpersonar til fagleg kvalitetsarbeid og til å delta på Landsstemne; Feleknappen (1968), Framsyningskappleiken (1987) og Spelmerket (1995) var populære tiltak som skulle motivere, inspirere og fremje kvalitet og nyskaping.
 

“Alle former”
 
Folkedansarbeidet i NU i framtida

NU sitt prinsipprogram ligg til grunn, med kjerneverdiane Frilynd, tradisjonar, nyskapande, generasjonar, rusfri samværsform, samfunnsengasjert.
 
Alle former
NU arbeider fagleg med alle hovudgruppene som til ei kvar tid blir definert under omgrepet norsk folkedans. Folkedansen og musikken er ein del av norsk immateriell kulturarv, og NU skal arbeide for å bevare og vidareutvikle tradisjonen som sosial omgangsform og scenisk framføring.
 
Hovudfokus i arbeidet med folkedans- og folkemusikktradisjonen er amatørkultur og livslang læring. 
 
Folkedansarbeidet i NU i dag

NU arbeider med folkedans fordi vi vil ta vare på, vidareføre og levandegjere den norske folkedansen. Det lokale perspektivet som blei innført tidleg på 1980-talet er framleis gjeldande, og debatten om dette er rett veg å gå har lagt seg. 

Forskarane reknar med at vi har seks hovudgreiner av folkedansar i Noreg: Bygdedans, runddans (gamaldans), turdans, songdans, songleik og 1900-talsdans. NU er den einaste landsdekkande organisasjonen som arbeider fagleg og politisk med alle desse hovudgreinene innan norsk folkedans.

I tillegg til å ta vare på gamle dansar og danseformer arbeider også NU aktivt med å finne ei ny form for å gjere gamle danseuttrykk lettare tilgjengeleg på scenen, for eit moderne publikum. Dette er utfordrande sidan estetikken i dei gamle dansane ofte er i samdansen mellom dansarane, og i svært liten grad mellom dansarar og publikum. Dette er eit nybrotsarbeid som NU meiner er nødvendig for å nå nye publikumsgrupper, og eit arbeid som går parallelt og i tillegg til å ta vare på dei gamle formene.
 
Heilt sidan Hulda Garborg og Klara Semb på byrjinga av 1900-talet starta arbeidet med norsk folkedans, har folkedansgrupper vist fram folkedansen som folklore. Det er derfor naturleg at det er NU som i 2009 overtok oppgåva å administrere den norske avdelinga av International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, CIOFF –Noreg. Noreg har ingen festival registrert som CIOFF-festival, men bidrar til kontakt mellom dansegrupper og CIOFF-festivalar i utlandet.
 
Nordisk samarbeid har i alle år vore viktig for NU, og vi har sidan avtalen blei underskriven i 1975, vore med i det nordiske samarbeidet Nordlek. Her er vi ein av 23 nordiske medlemsorganisasjonar, men den einaste norske. Nordlek-samarbeidet femnar om dei store Nordlek-stemna som blir skipa til kvart tredje år, Barnlek-stemna for barn og unge kvart tredje år, ungdomstreffet Nordring, mindre folkedansstemner som Isleik og Havleik, i tillegg til kurs og utveksling mellom folkedans- og musikkgrupper.
 
Årlege sentrale arrangement i NU er Sommarleir for ungdom med kurs i folkedans, Folkedansfestivalen, Instruktøropplæringa og Fagseminar i dans. Den første Folkedansfestivalen blei arrangert i 2010. Festivalen har ein klar profil og for første gong er festivalen ein rein folkedans- og folkemusikkarena. Dugleiksmerka Feleknappen og Spelmerket har ikkje hatt deltakarar dei siste åra. Framsyningskappleiken har stabil deltaking med fem -seks grupper, oftast ungdomsgrupper. Framsyningskappleiken blir vidareført som ein sentral programpost i den nye festivalen.
 
Med bakgrunn i instruktøropplæringa og statistikk har NU relativt god oversikt over instruktørar i norsk folkedans. I tillegg har vi god kontakt med studentmiljøet gjennom vidareutdanningskurset Norsk folkelig dans. Fagkompetansen i sentralleddet består av Folkedansrådet og ein rådgjevar tilsett på kontoret.
 
Landskapet ser slik ut:
Lokallaga:
 
Alle former…
Organiseringa av tiltaka er tilpassa lokale rammer, ressursar og tradisjonsområde. Repertoaret er breitt og ein kan ha tilbod i typen dans laget og medlemmene har interesse og/eller tradisjon for.
 
Tradisjon – bevaring og nyskaping
Nærleik til lokal tradisjon kan vere utgangspunkt for val av repertoar og godt utgangspunkt for å bygge eigen identitet. Innsamling og dokumentering av lokale dansetradisjonar kan vere eitt ledd i arbeidet. Kreativitet og nyskaping er viktig, på lik linje med god fagkunnskap. Terskelen for å skape noko nytt er låg og blir gjerne kombinert med til dømes tiltak med lang tradisjon. 
 
Læringsarenaer
·         Nybegynnarkurs og temakurs (barn, ungdom og vaksne).
·         Folkedansundervising i skulen.
·         Prosjekt.
·         Faste øvingskveldar og dansekveldar.
·         Samarbeid med kulturskulen.
 
Laget har ofte nokre folkedansinstruktørar knytt til laget som tar seg av dei faste øvingane, men hentar ofte inn instruktørar utanfrå for spesielle eller nye tema.
 
Kvalitetssikring
Den faste instruktøren i ei lokal dansegruppe har stor innflytelse, og det er derfor viktig med faglege impulsar utanfrå. Lokale danseideal kan vere tradisjonsdansar, dansar eller instruktør. I tillegg er rettleiingsbøker og tradisjonsopptak på film viktige ideal innan den norske folkedansen. Fokus på god dansemusikk bør vere ein naturleg del av arbeidet.
 
Alle typar og danseformer er velkomne i ungdomslaget. Dansekvalitet kjem mellom anna gjennom mengdetrening.
 
Fylkeslaga:
 
Alle former…
Tiltaka på regionalt plan er tilpassa miljø, rammer og tradisjon. NU har som mål at det skal skapast eit bevisst forhold til inkludering og bygging av nettverk mellom dansegruppene i området. Fagleg arbeid og opplæring i norsk folkedans og folkeleg dans, men også andre danseformer. Repertoaret speglar fokuset både sentralt og lokalt.
 
Tradisjon – bevaring og nyskaping
Fylkesleddet har ofte god kompetanse og erfaring med innsamlings- og dokumentasjonsarbeid. Fylkesleddet sikrar at dansetradisjonane i regionen blir tatt vare på, brukt og vidareutvikla. Dansemusikken er ein naturleg del av arbeidet.
 
Læringsarenaer
·         ”Storkurs”.
·         Instruktørkurs, grunnleggande nivå (instruktøropplæringa).
·         Temakurs (ungdom og vaksne).
·         Dansekveldar.
·         Stemne og andre møtestader.
·         Fylkesringar.
 
Kvalitetssikring
Fylkesleddet skal vere dynamisk og aktuelt, og er bindeleddet mellom lokal aktivitet og NU sentralt, samt fagmiljøet i dans, andre dansemiljø og organisasjonar i regionen. Tillitsvalde i fylkesledda og innleigde kurslærarar er særs viktige.  
 
Nasjonalt:
 
Alle former…
Det fagelege arbeidet inkluderer alle former og dansetypar innan norsk folkedans: Bygdedans, runddans (gamaldans), turdans, songdans, songleik og 1900-talsdans. Omgrepet folkedans er ikkje statisk og kva typar som skal reknast med, blir tatt opp til diskusjon med jamne mellomrom. NU sin føremålsparagraf ligg som eit tydeleg bakteppe for arbeidet.
 
Tradisjon – bevaring og nyskaping
Med nærleik til eigen tradisjon som utgangspunkt skaper ein identitet hos den enkelte og i fellesskap. Å bygge felles norsk identitet og sosial danning var Hulda Garborg og Klara Semb sitt utgangspunkt for å arbeide med den norske folkedansen og folkemusikken.
 
Innsamling og dokumentering er viktig, og NU har tradisjon for å samarbeide tett med Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff). Dette har mellom anna resultert i mange utgjevingar av hefter og bøker, musikk-innspelingar og ulike undervisningsopplegg. NU og Rff samarbeider også om ulike prosjekt og opplæringstilbod. Til dømes blir instruktøropplæringa i NU godkjent som realkunnskap om ein vil begynne på eit av studia ved Rff/NTNU.
 
Musikken er utgangspunktet for folkedansen. NU set fokus på dansemusikken og dansespelmannen både med utgangspunkt i dansaren og i musikaren.  
 
Bevaring av immateriell kulturarv, som folkedansen, er mogleg gjennom bruk. Solid fagkunnskap dannar grunnlaget for at bevaring og nyskaping skal vere to sider av same sak. Å samarbeide på tvers av sjanger kan vere ein måte å lære om eige fag, samt skape nye uttrykk.
 
Læringsarenaer
·         Folkedansfestivalen (sosialdans, temakurs, scenisk dans, “flaggskip”).
·         Instruktørkurs modul 1 og 2. (instruktøropplæringa).
·         Fordjupingskurs og temakurs (Fagseminar og Sommarleir).
·         Høgare utdanning (Norsk folkelig dans, NTNU/Rff og FOLK).
·         Nordiske og internasjonale arrangement.
 
Kvalitetssikring
NU skal vere dynamisk og aktuelt, men stadig halde debatten, forskinga og analysen om kvalitet gåande:
- Kva er god dansekvalitet?
- Kva er godt dansespel?
 
I denne diskusjonen ligg også definisjonen på historisk og dagens ideal. Dette handlar først og fremst om definerte førebilete/idol, men også om rettleiingsbøker og instruktøropplæring. 
 
Dugleiksmerka (Feleknappen, Spelmerket) og Framsyningskappleik er tiltak for å skape diskusjon om kvalitet og mål å strekke seg etter.
 
Historie
 
Pionertida
1902 kan seiast å vere starten på historia om folkedans i NU, og dermed den organiserte folkedansen i Noreg. Hulda Garborg (fødd 1862), var ein leiande person i kulturdebatten på den tida. Ho fann grobotn i NU for tankane sine om nasjonsbygging gjennom bruk av norsk kulturtradisjon, og valde derfor dette forumet for arbeidet sitt innan både teater og dans. Med inspirasjon frå Færøydansen skapte Hulda ein norsk songdans som fekk sitt store gjennombrot på marknaden til Bondeungdomslaget (BUL) Oslo den 7. mars 1902.
 
Før songdansen kom, hadde ungdomslaga vanskar med å finne høveleg moro på møta sine. Den vanlege dansefesten der det blei dansa runddans, og på sine stader bygdedans, var problematisk i forhold til alkoholsaka. Folkeviseleiken (songdansen) var ei kjærkomen erstatning for mange lag som før hadde brukt marsj og songleikar, gjerne med banale eller svenskprega tekstar. Ungdomslaga la aldri skjul på at songdansen var nyskapt. No ville ideologane i laget kaste ut den såkalla runddansen. Bygdedansen såg ut til å bli tolerert og oppmuntra frå sentralt hald, om ein berre fekk bukt med drikkekulturen. Den meir moderne 1900-talsdansen som til dømes foxtrot, tango og onestep blei sett på som utanlandsk og ikkje akseptert.
 
Etter kvart var det Klara Semb som vidareførte Hulda Garborg sitt danseprosjekt. På dei mange reisene sine rundt om i landet lærte ho bort, teikna ned dansar, utvikla terminologi og laga dansemåtar til endå fleire viser. Turdansen (musikkdans) blei nå ein del av folkedansrepertoaret. Fleire leikleiarar og reiseinstruktørar var aktive i denne tida.
 
Hulda Garborg og Klara Semb var dei første til å skrive rettleiingsbøker i folkedans, og Noregs Ungdomslag har seinare gjort eit stort arbeid med å revidere bøkene (Norske folkedansar - turdans og Norske folkedansar – songdans)
 
Noregs Ungdomslag vedtok tidleg på tjuetalet eit forbod mot å danse runddans på lagsmøta i organisasjonen. Dette skapte stor strid. NU brukte store ressursar for å lære dei unge folkeviseleik og for å få ned alkoholbruken. Forbodet mot runddans blei oppheva i 1957.
 
På tjue- og trettitalet gjekk alt framover i ungdomslaga, på alle frontar. Dansen utvikla seg og instruktørane fekk meir kunnskap og erfaring. Det blei arrangert store stemne på fylkes-, nasjonalt og nordisk nivå. Dei største med 12 000 tilskodarar og 1000 dansarar. Instruktørkursa gjekk i perioden over to og tre veker på sommaren.
 
Dei første åra under andre verdskrig reiste Klara Semb framleis, og ho blei etter kvart eit samlingsmerke i motstandskampen. Då nazistane tok over, satsa dei hardt på å vise at dei hadde støtte i laga. Forbodet mot runddans blei handhevd mykje kraftigare enn nokon gong, medan songdansen framleis var lovleg. Songdansen, og særleg tekstane med nasjonalt bodskap, blei derfor eit viktig uttrykk for motstand i denne tida. “Vardevakt” blei dansa som avslutning på alle landsstemna etter krigen.
 
Tida etter krigen
I tida etter krigen føregjekk ei omfattande omorganisering i NU, og det blei bygd opp ein sterk fagleg organisasjon på alle plan. Store faglege debattar gjekk etter tur i perioden fram mot åttitalet. Klara Semb innførte attersteget i si nye bok, noko som var ein enklare variant av Hulda Garborg sitt steg. Stor var også debatten kring forbodet mot runddans, men aller størst var nok diskusjonen kring 1900-talsdansen sin innpass i repertoaret hos leikarringane.

I 1950- og 60 åra deltok NU med store produksjonar og mange delaktige, samt som arrangør og organisering, både på nordiske og internasjonale stemne. Etterkrigstida var ei ny glanstid for folkedansen i NU, noko ventelister for å ta instruktøropplæringa og vekeslange repetisjonskurs syner. Men trass i dette begynte medlemstalet å gå nedover. Folkeflyttinga til byane får mykje av skulda. Resultatet av endringa i samfunnet var at laget på bygda mista medlemmer, og bylaga fekk fleire medlemmer og sterkare fagleg miljø enn nokon gong. Leikstyret i NU blei i denne perioden omgjort til Leikråd.
 
Tid for nytenking og nytt materiale 
Som reaksjon på dalande interesse og medlemstal, blei ulike tiltak sett i gong. I 1967 blei det for første gong tilsett reiseinstruktør på landsplan i NU. Gunnar Rødal reiste Noreg på kryss og tvers for å halde folkedanskurs for barn og vaksne, på skular og i lokallag. Gunnar var tilsett i NU i to periodar 1963 - 1967 og 1971 – 2001, og blei i 2009 tildelt Kongens fortenestemedalje for innsatsen.
 
På 1960-talet starta NU for første gong opp arbeid med berre ei definert målgruppe, nemleg barn. Landsstemne og fylkesstemne for barn var populære tiltak og viktige møtestader.
 
På 1970-talet blei det igjen stor interesse i samfunnet for “alt som var norsk”. Medlemstalet i NU begynte å stige att og folkedans og folkemusikk blei ein populær aktivitet. Mange unge fekk interessa for folkemusikk og folkedans som student eller på folkehøgskole. I denne perioden var det heile seks rådgjevarar og instruktørar i folkedans tilsett i NU, i tillegg til fleire tilsette som reiseinstruktørar i fylkeslag rundt om i landet.   

I boka “Danse danse lett” (1970) lanserte folkedansforskaren, Egil Bakka, eit nytt og revolusjonerande system for å skildre dansesteg. Nytenkinga skulle seinare mellom anna påverke den reviderte utgåva av Klara Semb sine rettleiingsbøker.
 
I 1972 blei Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) etablert som eit bindeledd mellom alle som arbeidde med folkemusikk og folkedans. Eit år seinare fekk rådet sitt eige sekretariat, og er i dag ein sjølvstendig institusjon. Professor i folkedans, Egil Bakka, og professor i folkemusikk, Bjørn Aksdal, har hatt særleg stor påverknad heilt frå starten.
 
Fokus på lokal tradisjon og forsking
På 1980-talet blei den faglege tynga på kontoret og i leikrådet (nå folkedansrådet) styrka. Nye studietilbod ved Rff-sentret hadde mellom anna ført til at formell kunnskap kunne krevjast. Dette førte til fleire fagpolitiske diskusjonar og mange store prosjekt. Her kan ein til dømes nemne revidering av instruktøropplæringa, arbeid for å få folkedans inn i grunnskulen, dokumentering og fagleg arbeid med sving-tradisjonen, samt utgjeving av ei rekke bøker, hefter og innspelt musikk.
 
Lokal forankring og tradisjon fekk meir og meir fokus og ein begynte dermed å diskutere omgrep som folkeleg dansestil og tradisjon. Interessa for danseforsking auka og det blei arrangert fagseminar og publisert artiklar og rapportar, samt gjort eit stort dokumentasjonsarbeid av lokale variantar av songleik, turdans, bygdedans, runddans og sving. Songdansen er i større grad enn turdansen konstruert av Hulda Garborg og Klara Semb, men også denne danseforma utvikla seg mykje i denne perioden. For i større grad å vise heilskapen i danseformene, vedtok NU å ta utgangspunkt i tradisjonelle danseformer som grunnlag for songdanssteg og metodikk. Etter dette blei det gitt ut fleire hefter med dansemåtar til lokale viser. I 1985 var det store arbeidet med å revidere songdansboka og turdansboka (Klara Semb) ferdig. Den nye utgåva skapte diskusjon då nye forskingsresultat og prinsipp påverka både repertoar, musikk og dansemåte.

Ulike tevlingar blei oppretta for å inspirere og engasjere grupper og enkeltpersonar til fagleg kvalitetsarbeid og til å delta på Landsstemne; Feleknappen (1968), Framsyningskappleiken (1987) og Spelmerket (1995) var populære tiltak som skulle motivere, inspirere og fremje kvalitet og nyskaping.
 
Brytningstid 
1990-talet var prega av økonomisk krise, nedgang i medlemstal og dramatiske kutt i årsverk på NU-kontoret, men også av stor feiring av 100-årsjubileum, samt lobbyverksemd som førte til at folkedansarbeidet i NU fekk eigen post på Statsbudsjettet.
 
På NU-kontoret måtte ein omorganisere, og fagleg kompetanse på folkedans og -musikk blei nedprioritert i ein lang periode. Med stor innsats frå tillitsvalde og eldsjeler klarte ein likevel å arrangere store folkedansarrangement, som til dømes Barnlek på Gjøvik i 1995 og Nordleik i Stavanger i 2000. Etter kvart klarte ein også å få direkte tilskot til folkedansarbeidet over Statsbudsjettet, tilsetje ein kulturkonsulent med fagleg kompetanse i folkedans, samt fullføre arbeidet med det lenge etterlengta undervisningsopplegget Danselyst.
 
Dei økonomiske utfordringane i NU og trenden i samtida førte til at ein måtte prioritere annleis. Det blei viktigare enn nokon gong å rekruttere deltakarar utanfrå. Landsstemne blei til dømes omgjort til Folkekulturfestival, Sommarkursa hadde få deltakarar i mange år og blei i 2009 lagt ned, og det internasjonale arbeidet fekk mindre fokus. Instruktøropplæringa i folkedans blei grundig evaluert og revidert fleire gonger i perioden. Mens ein på 80-talet hadde stort fokus på aktivitet for barn, var det nå fylkeslaga og lokallaga som skipa møtestader for denne aldersgruppa. Ut over 2000-talet blei også desse møtestadane færre. Ungdom blei definert som hovudmålgruppe for arbeidet og ein støtta dei fylkesvise Ungdomsringane rundt om i landet, samt skipa til samling for ungdom i framkant av Folkekulturfestivalen. Samlinga blei kalla for Noregs Ungdomsring (NUR). I 2010 blei Folkekulturfestivalen erstatta med nyvinninga Folkedansfestivalen og NUR endra namn til Sommarleiren i NU.  
 
I samarbeid med Folkekulturforbundet, Rådet for folkemusikk og folkedans og NTNU VIDERE starta NU i 2001 opp vidareutdanningskurset Norsk folkelig dans. Kurset gir 15 studiepoeng. Dette blir eit viktig steg for tyngda i det faglege arbeidet vidare.    

Vedlegg
 
Forklaring av omgrep:

Bygdedans
Bygdedansane er dei eldste og mest særmerkte blant norske folkedansar. Bygdedansane var dei mest vanlege dansane i vårt land før runddansen vart populær. Dei eldste bygdedansformane kom til Noreg kanskje allereie på 1500-talet, og har gjennom tida teke farge av stilideal i ulike tidsepokar og dei ulike lokalmiljøa dei har vore i, noko som har ført til at vi i dag har eit mangfald av danseformar. Til bygdedans reknar ein springar, gangar, pols, rull og halling, med ulike lokale namn.

Runddans
Runddans er eit samlebegrep for ei rekke ulike dansetypar som har fleire fellestrekk. Det viktigaste i runddansen er at paret dansar rundt saman. Alle runddansar er pardansar, og para dansar etter kvarandre i ring mot sola på golvet. Snuingane i dansen kan delast inn i to hovudtypar: Eintaktsnu og totaktsnu. I eintaktsnu kjem dansarane ein gong rundt på berre ei takt av musikken, i totaktsnu brukar dansarane to taktar til å komme rundt ein gong. Blant runddansar reknar ein vals, ulike polkaformer, reinlender, masurka og pariser, og mange av dansetypane har lokale namn.
 
Turdans
Turdans er eit samleomgrep som femnar om mange dansetypar med stor formvariasjon og kjem frå mange danseslekter. Eit fellestrekk er at dei ofte er bygde opp av delar som kjem i bunden rekkefølgje. Disse delane har ofte fast lengd og blir kalla turar. Rilane, pardansane og dei fleste andre turdansane har levd i folkelege miljø og vore lite påverka av danseskulane.

Songdans
Gjennom Moltke Moe fekk Hulda Garborg vite at ein dansa til folkeviser på Færøyane og at ein truleg også hadde gjort det i Noreg i mellomalderen. Dette la grunnen for ideen om ein norsk songdans.

Med utgangspunkt i ei skildring av færøydansen, skrive av den danske folkemusikkforskaren Hjalmar Thuren, synte Hulda Garborg og ”7-8 kvende i brikjande nasjonalbunader” fram Knut Liten og Sylvelin, Per Spelmann og Tosten tala med staven sin 7. mars 1902. 5-600 publikumarar var i salen, mange måtte stå att utanfor.

Songdans fenga som eld i tørt gras, og blei særs populært i landet. I samarbeid med Klara Semb utvikla dei den norske dansemåten i songdansen og brigdet, og i 1922 gav Klara Semb ut første utgåve av rettleiingsboka Norske folkedansar.
Når ein i dansar kjededans (tilnærma likt slik dei gjer på Færøyane) til norske balladeviser blir dette kalla for stordans.

Songleik
Det er to hovudgreiner av songleiken; den som barna leiker aleine og som har vore aller mest brukt av småjenter i byene, og den som ungdom og vaksne særleg brukte i bygdemiljø. Songleiken som barna bruker når dei er for seg sjølve, er på mange vis ein motkultur til vaksenverda. Desse songleikane har hatt si sterkaste rot i byane, men finst i dag overalt og er ofte å finne i skulegarden.

Også dei vaksne har dansa songleik, sjølv om det ikkje er så vanleg no lenger. Han vart brukt på juletrefestar, i mange lag og organisasjonar, på stader der ein ikkje fekk danse, og ofte mellom ungdom ute når dei ikkje hadde musikk.
 
Mange songleikar kom truleg med organisasjonslivet ved hundreårsskiftet, men enkelte er nok mykje eldre. Same leikane går att i variantar over heile Norden, og dei er ofte språkleg prega av det.
 
1900-tals dansane
Dette er ei gruppe med dansar som omfattar alle dei dansane vi har dansa folkeleg på1900-talet og fram til i dag. Det vil si dei folkelege dansane som blir brukt i ein sosial situasjon, som bygdefest eller diskotek.
 
Folklore
Folkeminne eller folklore er omgrep som blir brukt i samband med kulturelle tradisjonar som er overlevert i munnleg form.  Folkedans er eit døme på slik tradisjon og er ofte tilpassa scene for å gi til dømes utanlandske turistar eit bilete av norsk folkedanstradisjon. Bilete blir stilistisk og koreografert og bryt derfor med den folkeleg tradisjon.
 
 
Kjelder:
Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus: Fanitullen (1993)
Semb, Klara: Norske Folkedansar - Songdansar (1985)
Semb, Klara: Norske Folkedansar - Turdansar (1991)
Bakka, Seland, Vårdal: Grunnbok i folkedans (1986)
Kløvstad, Jan (red.)“Ungdomslaget,”
Årsmeldingar for NU (1980 – 2009)
 
 


1990-talet var prega av økonomisk krise, nedgang i medlemstal og dramatiske kutt i årsverk på NU-kontoret, men også av stor feiring av 100-årsjubileum, samt lobbyverksemd som førte til at folkedansarbeidet i NU fekk eigen post på Statsbudsjettet.
 
På NU-kontoret måtte ein omorganisere, og fagleg kompetanse på folkedans og -musikk blei nedprioritert i ein lang periode. Med stor innsats frå tillitsvalde og eldsjeler klarte ein likevel å arrangere store folkedansarrangement, som til dømes Barnlek på Gjøvik i 1995 og Nordleik i Stavanger i 2000. Etter kvart klarte ein også å få direkte tilskot til folkedansarbeidet over Statsbudsjettet, tilsetje ein kulturkonsulent med fagleg kompetanse i folkedans, samt fullføre arbeidet med det lenge etterlengta undervisningsopplegget Danselyst.
 
Dei økonomiske utfordringane i NU og trenden i samtida førte til at ein måtte prioritere annleis. Det blei viktigare enn nokon gong å rekruttere deltakarar utanfrå. Landsstemne blei til dømes omgjort til Folkekulturfestival, Sommarkursa hadde få deltakarar i mange år og blei i 2009 lagt ned, og det internasjonale arbeidet fekk mindre fokus. Instruktøropplæringa i folkedans blei grundig evaluert og revidert fleire gonger i perioden. Mens ein på 80-talet hadde stort fokus på aktivitet for barn, var det nå fylkeslaga og lokallaga som skipa møtestader for denne aldersgruppa. Ut over 2000-talet blei også desse møtestadane færre. Ungdom blei definert som hovudmålgruppe for arbeidet og ein støtta dei fylkesvise Ungdomsringane rundt om i landet, samt skipa til samling for ungdom i framkant av Folkekulturfestivalen. Samlinga blei kalla for Noregs Ungdomsring (NUR). I 2010 blei Folkekulturfestivalen erstatta med nyvinninga Folkedansfestivalen og NUR endra namn til Sommarleiren i NU.  
 
I samarbeid med Folkekulturforbundet, Rådet for folkemusikk og folkedans og NTNU VIDERE starta NU i 2001 opp vidareutdanningskurset Norsk folkelig dans. Kurset gir 15 studiepoeng. Dette blir eit viktig steg for tyngda i det faglege arbeidet vidare.    

Vedlegg
 
Forklaring av omgrep:

Bygdedans
Bygdedansane er dei eldste og mest særmerkte blant norske folkedansar. Bygdedansane var dei mest vanlege dansane i vårt land før runddansen vart populær. Dei eldste bygdedansformane kom til Noreg kanskje allereie på 1500-talet, og har gjennom tida teke farge av stilideal i ulike tidsepokar og dei ulike lokalmiljøa dei har vore i, noko som har ført til at vi i dag har eit mangfald av danseformar. Til bygdedans reknar ein springar, gangar, pols, rull og halling, med ulike lokale namn.

Runddans
Runddans er eit samlebegrep for ei rekke ulike dansetypar som har fleire fellestrekk. Det viktigaste i runddansen er at paret dansar rundt saman. Alle runddansar er pardansar, og para dansar etter kvarandre i ring mot sola på golvet. Snuingane i dansen kan delast inn i to hovudtypar: Eintaktsnu og totaktsnu. I eintaktsnu kjem dansarane ein gong rundt på berre ei takt av musikken, i totaktsnu brukar dansarane to taktar til å komme rundt ein gong. Blant runddansar reknar ein vals, ulike polkaformer, reinlender, masurka og pariser, og mange av dansetypane har lokale namn.
 
Turdans
Turdans er eit samleomgrep som femnar om mange dansetypar med stor formvariasjon og kjem frå mange danseslekter. Eit fellestrekk er at dei ofte er bygde opp av delar som kjem i bunden rekkefølgje. Disse delane har ofte fast lengd og blir kalla turar. Rilane, pardansane og dei fleste andre turdansane har levd i folkelege miljø og vore lite påverka av danseskulane.

Songdans
Gjennom Moltke Moe fekk Hulda Garborg vite at ein dansa til folkeviser på Færøyane og at ein truleg også hadde gjort det i Noreg i mellomalderen. Dette la grunnen for ideen om ein norsk songdans.

Med utgangspunkt i ei skildring av færøydansen, skrive av den danske folkemusikkforskaren Hjalmar Thuren, synte Hulda Garborg og ”7-8 kvende i brikjande nasjonalbunader” fram Knut Liten og Sylvelin, Per Spelmann og Tosten tala med staven sin 7. mars 1902. 5-600 publikumarar var i salen, mange måtte stå att utanfor.

Songdans fenga som eld i tørt gras, og blei særs populært i landet. I samarbeid med Klara Semb utvikla dei den norske dansemåten i songdansen og brigdet, og i 1922 gav Klara Semb ut første utgåve av rettleiingsboka Norske folkedansar.
Når ein i dansar kjededans (tilnærma likt slik dei gjer på Færøyane) til norske balladeviser blir dette kalla for stordans.

Songleik
Det er to hovudgreiner av songleiken; den som barna leiker aleine og som har vore aller mest brukt av småjenter i byene, og den som ungdom og vaksne særleg brukte i bygdemiljø. Songleiken som barna bruker når dei er for seg sjølve, er på mange vis ein motkultur til vaksenverda. Desse songleikane har hatt si sterkaste rot i byane, men finst i dag overalt og er ofte å finne i skulegarden.

Også dei vaksne har dansa songleik, sjølv om det ikkje er så vanleg no lenger. Han vart brukt på juletrefestar, i mange lag og organisasjonar, på stader der ein ikkje fekk danse, og ofte mellom ungdom ute når dei ikkje hadde musikk.
 
Mange songleikar kom truleg med organisasjonslivet ved hundreårsskiftet, men enkelte er nok mykje eldre. Same leikane går att i variantar over heile Norden, og dei er ofte språkleg prega av det.
 
1900-tals dansane
Dette er ei gruppe med dansar som omfattar alle dei dansane vi har dansa folkeleg på1900-talet og fram til i dag. Det vil si dei folkelege dansane som blir brukt i ein sosial situasjon, som bygdefest eller diskotek.
 
Folklore
Folkeminne eller folklore er omgrep som blir brukt i samband med kulturelle tradisjonar som er overlevert i munnleg form.  Folkedans er eit døme på slik tradisjon og er ofte tilpassa scene for å gi til dømes utanlandske turistar eit bilete av norsk folkedanstradisjon. Bilete blir stilistisk og koreografert og bryt derfor med den folkeleg tradisjon.
 

Kjelder:
Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus: Fanitullen (1993)
Semb, Klara: Norske Folkedansar - Songdansar (1985)
Semb, Klara: Norske Folkedansar - Turdansar (1991)
Bakka, Seland, Vårdal: Grunnbok i folkedans (1986)
Kløvstad, Jan (red.)“Ungdomslaget,”
Årsmeldingar for NU (1980 – 2009)