Føremålet med fondet er å yte tilskot/stipend til kurs og andre opplæringstiltak som kan styrke medlemmar i Noregs Ungdomslag i dei aktivitetane og det arbeidet desse utfører for organisasjonen. Opplæringsfondet gir støtte til kursavgift, utgifter til kursmateriell og utgifter til reise og opphald, men ikkje til honorar. Medlemmer i NU og lag i NU kan søkje om midlar på vegne av eigne medlemmer, og styret i NU avgjer kven som skal få tilskot, i tråd med retningslinjene for fondet.

Søknadsfrist 15. januar kvart andre år (partalsår). 

Det er ikkje utarbeidd eige søknadsskjema. Søknad sendast Noregs Ungdomslag i post eller på e-post. post@ungdomslag.no

Dette er eit fond som Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen er saman om å forvalte. Føremålet er å gje økonomisk stønad til musikkopplæring av talentfull bygdeungdom frå heile landet.Opplæringa kan t.d. vera songundervising, instrumental- og/eller teoriundervising. Stønad frå fondet kan delast ut som individuelle stipend eller gå til kursverksemd. Stipendbeløpa varierer mellom 2000 og 5000 kroner, og tildeling skjer kvart andre år (oddetalsår).

Søknadsfristen er sett til 1. mars. Søknadsskjema finn du på Griegakademiet sine netttsider www.griegakademiet.no.

Føremålet med Eufemia-fondet er å stimulere til dramatisering av lokale soger, historiske hendingar, segn, folkelege historier og eventyr. Fondet vart oppretta av dramatikaren Peder W. Cappelen og skal stimulere til dramatisering av lokale soge, historiske hendingar, segn, folkelege historier og eventyr. Det er søknadsfrist medio november kvart andre år (partalsår). Søknadssum: kr. 9000.

Oppfyller ditt lag sin produksjon føremålet? Send ein søknad med budsjett der du fortel om innhaldet i produksjonen. Det vert kun delt ut stønad til eitt lag. Har du spørsmål knytt til søknaden tar du kontakt med administrasjonen i NU på post@ungdomslag.no