Aktivitet for barn og unge

Frifond er ei stønadsordning oppretta av Stortinget for å betre rammevilkåra for kulturarbeid for barn og unge. Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om driftstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget. I tillegg kan ein søkje prosjekttilskot til teateraktivitet for same målgruppe. Søknadsfrist er 1. september.

Retningslinene for tildelinga av midlar blir vedtekne av styret i NU for kvart tildelingsår. Lokallaga må difor lese gjennom retningslinjene før ein sender søknad, for å fange opp endringar i høve det foregåande året.