Om UngtDemokrati

 

Satsinga UngtDemokrati er eit spennande og eksklusivt tilbod til ungdom rundt om i lokal- og fylkeslag. Vi gjerne få forslag til deltakarar - anten det er deg sjølv eller andre du kjenner.

 

NB! Som følgje av koronaviruset vil dei planlagte samlingane til UngtDemokrati i 2020 bli avlyste.

Vi følgjer utviklinga nøye, og avventar derfor inntil vidare med å planlegge nye samlingar i 2020. Vi vil uansett la samlingane gå som normalt frå landsmøtet i april 2021, så vi høyrer gjerne ifrå deg om du tenkjer at UngtDemokrati-programmet er av interesse for deg eller nokon du kjennner.

 

I 2018 og 2019 gjennomførte Noregs Ungdomslag piloten Ungt Leiarskap med eit knippe unge deltakarar frå ulike lokallag i organisasjonen. Deltakarane som deltok på kursa var enormt nøgde og ga svært gode tilbakemeldingar. Dei opplevde å få ny og styrka motivasjon for å bidra i Noregs Ungdomslag, og veit nå langt meir om korleis dei kan bruke eigen leiarkompetanse for å skape meir aktivitet både lokalt, regionalt og sentralt. Dei har blitt betre kjent med seg sjølve og fått tenkje stort rundt kven dei ønskjer å vere, og har blitt godt kjent med dei andre deltakarane. Noregs Ungdomslag ønskjer å byggje vidare på dette og skape nye eldsjeler, ressurspersonar og nettverk for organisasjonen vår. Derfor gjennomfører vi no ei ny runde, og alt vi treng er deltakarar.

Dette er ikkje eit kursopplegg kor ein melder seg på. Som nemnt er dette eit eksklusivt, og gratis, tilbod til dei deltakarane som får plass. Årsaka til avgrensinga i gruppestorleik har å gjere med visjonen og pedagogikken til kurshaldarane hjå Fundatum, ei stifting som jobbar med leiarutvikling og kompetansebygging for unge eldsjeler og talent. Vi i NU er svært begeistra over å ha eit samarbeid med nettopp Fundatum, og at me kan nytte deira kompetanse for å auke kompetansen og engasjementet til ungdom internt i vår organisasjon. https://fundatum.no

Kven er Målgruppa?

Målgruppa for UngtDemokrati er dei mellom 14-25 år som ivrar for organisasjonarbeid, demokrati og immateriell kulturarv. Det er ikkje noko krav at ein sit med eit verv, men dette er heller ikkje negativt. 

Deltakarane må vere førebudd på ganske intense dagar kor ein jobbar mykje med å bli kjent med seg sjølv og eigne kvalitetar. Dei vil få god innsikt i korleis ein kan jobbe i ulike grupper, dei vil få konkrete oppgåver og oppdrag undervegs, og på den måten få god erfaring i å handtere ulike situasjonar. Det er viktig at deltakarane er personar som tør å bli med, som tør å by litt på seg sjølve og kanskje utfordre seg sjølve litt. 

Tre samlingar

UngtDemokrati er eit intensivt kursprogram fordelt over tre samlingar. Frå 2021 vil den første samlinga bli lagt til Noregs Ungdomslag sitt landsmøte i Oslo i april. Det blir oppmoda til at deltakarane på UngtDemokrati også blir sendt som delegatar til landsmøtet frå sine lokallag. Utanom møtetida, vil det bli lagt opp til samlingar, seminar, diskusjonar og oppgåver for gruppa i UngtDemokrati.

Neste samling vil finne stad på Trøndertun folkehøgskole under sommarleiren i juli. Her vil deltakarane ha tre og ein halv dag med kurs og oppgåver i same tidsrom som Sommarleirkursa. Under sosiale aktivitetar på kveldstid og under utflukta siste leirdag, vil UngtDemokrati-deltakarane vere saman med dei andre sommarleirdeltakarane. Dette vil med andre ord bli ei stor og sosial samling kor ein kombinerer leiarskuleringa med leiren, vår største møtestad for ungdom. Den tredje samlinga finn stad under Arendalsuka. Her blir deltakarane introdusertet for interessepolitisk arbeid. 

Er du eller nokon du kjenner aktuell for UngtDemokrati?  Viss du kjenner nokon som bør få moglegheit til å delta i UngtDemokrati og vekse som ressursperson, så kontakt rådgjevar Inger Johanne Ruset på inger.johanne@remove-this.ungdomslag.remove-this.no eller telefon 24 14 11 13

Målgruppe: Ungdom 14-25 år med engasjement og interesse
Kor og når: I 2020 er dette uvisst på grunna av koronaviruset. Vi oppdaterer når vi veit meir.