Lokallaga og fylkeslaga i Noregs Ungdomslag driv eit stort opplæringsarbeid, ofte gjennomført som kurs gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon. Noregs Ungdomslag sentralt brukar også mykje ressursar på instruktøropplæring og kompetanseutvikling i organisasjonen. På denne sida kan du lese om noko av den opplæringa som blir tilbydd gjennom året.

Her finn du oversikt over alle kursarenaene Noregs Ungdomslag tilbyr. Klikk deg berre vidare på artiklane nedanfor. 

 

Noregs Ungdomslag har ei instruktøropplæring i teater og folkedans som skal dekke dei fleste sjangrar. Kursa skal gjennomførast i ulike regionar rundt om i landet.

Instruktørkursa er sterkt subsidiert av sentralleddet. Dette betyr at kursa er rimeleg for deltakarane, og at det ikkje skal vera nokon økonomisk risiko å vera vertskap for kursa. 

NU ønskjer å gjennomføra 4 teaterkurs og 4 folkedanskurs kvart år. Geografisk plassering og fastsetjing av tema for dei ulike kursa blir gjort etter innspel frå lokal- og fylkeslag. Sentralleddet vil vere økonomisk ansvarleg for kurset, men den praktiske gjennomføringa kan leggast til både storkurs i fylkeslaga, eller på eigne arenaer i lokal- og fylkeslaga. 

Instruktørkursa er lagt opp til helgekurs som går over 12 timar, og det er mogleg med kursstart anten fredag eller laurdag.

Meld inn ønskje og behov til post@ungdomslag.no dersom de vil ha kurs til området dykkar!

Les brosjyra til instruktørkursa her

Alle medlemslag i Noregs Ungdomslag kan søke om å få ein gjesteinstruktør til laget sitt mot ein eigenandel på 5000,-. For å søke om å nytte ordninga tek ein kontakt med NU-kontoret (post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no) eller direkte til ein av kulturrådgjevarane (sjå kontaktinfo her: http://www.ungdomslag.no/om-oss/kontakt/). 

Tidlegare har vi operert med søknadsfristar, men for 2021 går vi tilbake til å ha løpande frist og følger prinsippet om "fyrstemann til mølla". Vi planlegg kring 4-6 kurs på kvart fagfelt (dans/musikk og teater) gjennom året. Etter eit år med lite aktivitet grunna koronapandemien, håpar vi at det er fleire lag som ynskjer å få til kurs i 2021, sjølvsagt i tråd med gjeldande smittevernreglar. Det kan også vere moglegheieter for digitale kurs dersom laget ynskjer det. 

Ta kontakt med oss så ser vi kva vi kan få til.

Teater/revygrupper i Noregs Ungdomslag kan få besøk av ein instruktør heim til laget sitt. Vi tilbyr alt frå hjelp til å starte teatergruppe, øvingshelg, kurs i improvisasjon, revy, skodespelarteknikk, fysisk uttrykk, klovning, sminke, scenografi m.m.

Vi ber laga om sjølv å kome med kursforslag. Så lenge temaet har med teater/scene å gjere er det innafor. Me finn den instruktøren som kan passe best til nett det temaet di gruppe ynskjer, og de kan sjølv kome med framlegg om instruktør dersom de har nokon de kunne tenke dykk å ha kurs med. I og med at me ikkje har fast ansette instruktørar som står klare til å verte sendt ut, betyr det at det er viktig at de er ute i god tid. Minimum 20 virkedagar før kursstart. 

Korleis tinge instruktøren?

Ta kontakt med kulturrådgjevar Rita Sirirud Vatnehol for å høyre om dykkar kursplan kan bli dekt av ordninga. Vidare vil ein gjere avtale om tidspunkt og tema for kurs. Kontoret syter då for å skaffe den rette instruktøren til ditt lag. Laget betaler ein eigendel på kr. 5000,- Laget får helgekurs på inntil 10 timar og Noregs Ungdomslag betalar honorar, reise og overnatting til instruktør. Laget er ansvarleg for å skaffe høveleg overnatting til instruktøren, men rekninga vert sendt til Noregs Ungdomslag. Avlysingsfrist for eit oppdrag er på 14 verkedagar, etter det må laget betale sin eigenandel uansett. Det tyder at det er viktig å vere ute i god tid for å tinge gjesteinstruktør. 

 

Lag i Noregs Ungdomslag kan få besøk av ein danseinstruktør til å halde kurs i laget sitt.

Vi tilbyr helgekurs på 8-10 timar. Det er muleg å bestille instruktør til kurs i t.d. turdans, songdans, runddans, bygdedans, danseteknikk, nybyrjarkurs, fordypingskurs, swing, linedance med meir.
Vilkår: Laget betaler ein eigendel på kr 5000.- og NU betaler honorar, reise og overnatting for instruktøren. Laget må sjølv organisere kurset, stille med lokale og ordne med påmelding mm. Laget pliktar å melde inn kurset til Studieforbundet kultur og tradisjon, seinast same dag som fyrste kursdag. Her får ein kurstilskot per deltakar over 14 år.

Korleis tinge ein instruktør?
Planlegg i god tid. Mange instruktørar er travle og har lagt planar for mange helger framover. Difor kan det vere lurt å planlegge kurset i god tid slik at ein får den instruktøren ein ynskjer seg. 

Ta kontakt med kulturrådgjevar Solveig Brekke Hauknes for å høyre om dykkar kursplan kan bli dekt av ordninga. Vidare vil ein gjere avtale om tidspunkt og tema for kurs. Kontoret syter då for å skaffe den rette instruktøren til ditt lag. Laget betaler ein eigendel på kr. 5000,- Laget får helgekurs på inntil 10 timar og Noregs Ungdomslag betalar honorar, reise og overnatting til instruktør. Laget er ansvarleg for å skaffe høveleg overnatting til instruktøren, men rekninga vert sendt til Noregs Ungdomslag. Avlysingsfrist for eit oppdrag er på 14 verkedagar, etter det må laget betale sin eigenandel uansett. Det tyder at det er viktig å vere ute i god tid for å tinge gjesteinstruktør. 

Lag i Noregs Ungdomslag kan få besøk av NU-kontoret til å halde organisasjonskurs.

Vi tilbyr helgekurs på 8-10 timar. Organisasjonskursa får laga for sjølvkost for kurshaldaren. Laget må sjølv organisere kurset, stille med lokale og ordne med påmelding mm. Laget pliktar å melde inn kurset til Studieforbundet kultur og tradisjon, seinast same dag som fyrste kursdag. Her får ein kurstilskot per deltakar over 14 år.

Korleis tinge ein kurshaldar?
For å tinge ein kurshaldar må du fylle ut skjema innan 1.februar eller 1.september via denne lenka (trykk her).  Alf Steinar Nekstad på NU-kontoret (e-post: alf.steinar@ungdomslag.no) for å avtale kurstype og tidspunkt. Kom gjerne med ynskjer til  tema for kurset, aktuelle datoar osb. Dersom de ikkje har konkrete ynskjer kan me vera behjelpelige med å finna ein instruktør og eit tema som passar dykk. NU lager avtale med både instruktør og lokallaget, samt betalar honorar, reise og overnatting til instruktør. Laget betaler eigenandelen til NU etter tilsendt faktura i etterkant av kurset.

Bunadsopplæringa

Bunadopplæringa er eit samarbeid mellom Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekkja består av seks modular, til saman skal dette gje deltakarane ei brei innføring i praktisk bunadssaum. Kursrekkja er open for alle som ønskjer å lære meir om bunadssaum, anten som grunnlag for fritidsinteresser eller næring.

For påmelding og meir informasjon, gå inn på Studieforbundet kultur og tradisjon sine sider her.

Bunad og bærekraft

Målgruppa for denne kompetansehevinga er utøvarar innanfor det store bunadasegmentet, for eksempel bunadstilverkarar, handvevarar, skomakarar og sylvsmedar, som har etablerte bedrifter og som har behov for å utvikle og tilpasse drifta til nye vilkår. Tilbodet er eit samarbeid mellom Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Sjå meir på Studieforbundet sine sider her.

Scenerom

Scenerom er ei teaterfagleg modulbasert opplæring retta mot regissørar og produsentar som driv med amatørteateraktivitet. Kursrekkja består av fire modular med kvart sitt definerte tema. Du kan velje om du vil ta alle fire modulane, eller om du ønskjer å gå ein eller nokre av kursmodulane. NU samarbeidar med Frilynt Norge, Norsk Amatørteaterforbund og Studieforbundet kultur og tradisjon om denne kursrekkja.

Les meir her.