Her finn du nyttig informasjon knytt til korona-pandemien og smittevern

Nasjonale smitteverntiltak gjeldande frå 16. april

Her er dei punkta som er mest aktuelle:  

  • Avstandskrav vert endra tilbake frå to til èin meters avstand.
  • Inntil 50 barn og unge under 20 år kan delta på arrangement kor det det ikkje er faste, tilviste plassar.

  • Dersom barn og unge trenar/øver saman med eit lag eller foreining frå ei anna kommune, vil dei også kunne konkurrere saman, om smittesituasjonen tillèt det.

  • Vaksne kan drive organisert aktivitet innandørs i grupper på inntil 10 personar, så lenge dei kan halde minst èin meters avstand. Utandørs kan de vere fleire, men må likevel passe på å halde minst èin meters avstand.

  • Arrangement som samlar menneske frå same kommune kan ha 100 personar innandørs på faste, tilviste plassar.

  • Arranngement utandørs kan ha maks 200 personar, men 600 personar (fordelt på 3 kohortar á 200 personar) dersom dei set på faste tilviste plassar og det er to meters avstand mellom kohortane.

  • NB! Det er ikkje anbefalt samle folk frå ulike kommmunar. Dersom det er mogleg, bør arrangementet utsettast eller avlysast.

 

Meir aktuell informasjon finn de her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

Men merk! Desse råda tek utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalingar. Det fins òg lokale krav og anbefalingar i kvar kommune, så hald deg oppdatert  på kva vedtaka og råda frå helsestyresmaktene i kommunen de høyrer til er. Oppdatert informasjon skal vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen,og er de i tvil så oppmodar vi alltid til å ta kontakt med kommunelegen for å få råd og rettleiing.

Les meir på nettsida til Helse Norge her!

Les rettleiaren til Frivilighet Norge her!

Bli med på nettmøte!

Info om nettmøte finn du her! 

Årsmøte
Her finn du  samanfatta informasjon om alternative måter å halde eit årsmøte på når ein ikkje kan møte opp fysisk. 
RÅD OM DIGITALE ÅRSMØTE

Plakatar
Treng de plakatar knytt til smittevern til å henge opp? Vi har laga eit par utgåver som er enkle å skrive ut. Her finn du og malar for oppmøtelister
PLAKATAR OG OPPMØTELISTER

Digitale kurs
Her er gode råd om digitale kurs frå Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Å HALDE DIGITALE KURS

Viktige rettleiiarar som er godkjente av helsestyresmaktene

LES RETTLEIAREN SMITTEVERN I FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR

LES REGJERINGA SINE SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

LES SMITTEVERN FOR MUSIKKØVINGAR

LES SMITTEVERN FOR IDRETTVi anbefaler òg å sjå www.fhi.no og helsenorge.no for oppdatert informasjon.