Her finn du nyttig informasjon knytt til korona-pandemien og smittevern

 

Nasjonale smitteverntiltak gjeldande frå 20. juni (trinn 3)

Her er nokre av dei punkta som er mest aktuelle. Ta gjerne kontakt om du lurer på noko spesielt knytt til din aktivitet.

Fritidsaktivitet:

 • Det oppmodast til aktivitet utandørs heller enn innandørs.
 • Deltakarar på idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar unntas frå anbefalinga om 1 meters avstand, både utandørs og innandørs, der det er naudsynt for å utøve aktiviteten. 

 • For vaksne anbefalast gruppestørrelsen å vere inntil 30 personar innandørs og 40 personar utandørs.

 • Vaksne dansarar, musikarar og scenekunstnarar som ikkje er profesjonelle kunstnarar får unntak frå 1-metersregelen på både utandørs og innandørs kulturarrangement, dersom dei elles trener eller øver saman.

 

Sommar- og aktivitetsleir:

 • Tal deltakarar på sommarleir, aktivitetsleir og andre fritidstilbod, som samlar mange personar og varer over fleire dagar, anbefalast avgrensa inntil 300, og det anbefalast at ein deler deltakarane inn i grupper med omtrent 40 personar.

 • Ikkje krav om å halde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst muleg grad ha dei same deltakarane og leiarane gjennom helie aktiviteten.

 • For arrangement i tilknytning til sommar- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også vaksne unntak frå krav om å halde 1 meter avstand, men berre når det er naudsynt for å utøve aktiviteten.

 

NB! Frå 2. august 2021 vart det også høve for både vaksne, barn og unge delta på idretts- og kulturarrangement, slik som kampar og stemne, på tvers av regionar og krinsar.

 

Arrangement:

 • Privat arrangement:
  • Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde/lånte lokale, inne og ute. 
 • Offentleg arrangement:
  • Innandørs inntil 400 personar (200 x 2 kohortar) utan faste tilviste sitteplassar, men 1000 (500 x 2) dersom alle i publikum sit i faste tilviste plassar. 
   • Med adgangstest og koronasertifikat; 50 % kapasitet opp til maks 1 000 personar (delt i kohortar på inntil 500) utan faste tilviste sitteplassar, men 50 % kapasitet opp til maks 2 500 personar delt i kohortar på inntil 500 dersom alle i publikum sit i faste tilviste plassar.
  • Utandørs inntil 800 personar (200 x 4 kohortar) utan faste, tilviste sitteplassar, men 2000 personar (500 x 4 kohorter) dersom alle i publikum sit i faste, tilviste plassar.
   • Med adgangstest og koronasertifikat; 50 % kapasitet opp til maks 2000 personar (delt i kohortar på inntil 500) utan faste tilviste sitteplassar, men 50 % kapasitet opp til maks 5000 personar delt i kohortar på inntil 500 dersom alle i publikum sit i faste, tilviste plassar.

Men merk!  
Desse råda tek utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalingar. Det fins òg lokale krav og anbefalingar i kvar kommune, så hald deg oppdatert på kva vedtaka og råda frå helsestyresmaktene i kommunen de høyrer til er. Oppdatert informasjon skal vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen, og er de i tvil så oppmodar vi alltid til å ta kontakt med kommunelegen for å få råd og rettleiing.

 

Meir aktuell informasjon finn de her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/


Årsmøte
Her finn du  samanfatta informasjon om alternative måter å halde eit årsmøte på når ein ikkje kan møte opp fysisk. 
RÅD OM DIGITALE ÅRSMØTE

Plakatar
Treng de plakatar knytt til smittevern til å henge opp? Vi har laga eit par utgåver som er enkle å skrive ut. Her finn du og malar for oppmøtelister
PLAKATAR OG OPPMØTELISTER

Digitale kurs
Her er gode råd om digitale kurs frå Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Å HALDE DIGITALE KURS

Viktige rettleiiarar som er godkjente av helsestyresmaktene

LES RETTLEIAREN SMITTEVERN I FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR

LES REGJERINGA SINE SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

LES SMITTEVERN FOR MUSIKKØVINGAR

LES SMITTEVERN FOR IDRETT


Vi anbefaler òg å sjå www.fhi.no og helsenorge.no for oppdatert informasjon.