Bli med og snakk om bunad!

Denne hausten inviterer Noregs Ungdomslag og resten av samarbeidsorganiasjonane for bunad til UNESCO til regionale samtalemøte. Desse møta er opne for alle som er interessert i å snakke om bunad og bunadbruk, og vi ønskjer å oppmode til sterk deltaking frå NU-lag i nærleiken av der møta finn stad.

Ein moglegheit for å påverke søknaden

Bunadbruken i Noreg er unik. Ein stor del av befolkninga eig og brukar bunad, og dei brukar den til høgtider. Variasjonen i bunadar er enorm, og det finst ei rekkje ulike materiale, mønster, teknikkar og historier knytt til bunad. Bunad vekker kjensler og engasjement, og har ein på seg bunad er det ofte ein samtalestartar. Samarbeidsorganisasjonane, som i tillegg til NU er Norges Husflidslag, Norsk Folkedraktforum, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, og Studieforbundet kultur og tradisjon, ønskjer å setje søkjelys på den unike tradisjonen vi har for bunadbruk i Noreg. Ei innskriving på UNESCO si liste over immateriell kulturarv vil kunne føre med seg anerkjenning og status i tillegg til ei sikring av tradisjonskunnskapen om plagget og bruken. 

Føremålet med samtalemøta er for prosjektet å samle inn refleksjonar og meiningar om bunad og bunadbruk. Alt innsamla materiale vil danne grunnlaget for innhaldet i søknaden til UNESCO. Det er viktig at vi får høyre kva bunadbrukarane meiner om bunad og bunadbruk, då søknaden skal vere folket sin søknad. Det er bunadbrukarane, eller kulturberarane, sine meiningar som skal vere bodskapet i søknaden. Du kan vere med på å påverke kva som står i søknaden gjennom å delta på dei regionale samtalemøta. For påmeldingsskjema og informasjon om kva tid og stad det er møte, sjå kalendaren til prosjektet: https://www.bunadbruk.no/hva-skjer

Lokale møte

Viss du ikkje har høve til å delta på eit regionalt møte, så kan du eller laget ditt kanskje vere interessert i å invitere inn til eit lokalt møte om same tema? Kanskje de ønskjer å ha bunad som tema på ein lagskveld, eller kanskje styret vil ta føre seg spørsmåla om bunad og bunadbruk i eit styremøte? Det er fullt mogleg, og vi ønskjer at så mange som mogleg av våre lag inviterer til eit lokalt møte. Informasjon om korleis du gjennomfører eit lokalt møte, samt spørsmålshefte med spørsmål til diskusjon finn de på nettsidene til prosjektet; https://www.bunadbruk.no/lokale-moter

Ta kontakt med oss på post@remove-this.bunadbruk.remove-this.no viss du skulle ha spørsmål om møta eller nominasjonsprosjektet elles.