Frifond for 2019

Frifondmidlane for 2019 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.714 220 er fordelt på 110 lag i 16 fylke, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar.

Frifond er ei stønadsordning oppretta for å betre rammevilkåra for kulturarbeid for barn og unge. Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om driftstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget.

LAST NED PDF MED OVERSYN OVER TILDELINGA HER