Landsmøtet 2023

Landsmøtet 2023 blir helga 28.-30.april i Oslo. Førebels innkalling til Landsmøtet finn du her.

Under finn du rammeprogram for helga. Meir detaljert informasjon kjem når dette er klart.

Fredag 28.april
16.00 - 19.00: Velkomen og registrering
19.00 - 21.00: Kortkurs og seminar

Laurdag 29.april
08.15 - 09.00: Velkomen og registrering
09.00: Opning av Landsmøtet
09.00 - 16.00: Landsmøtesaker, lunsj og fagprogram
16.00 - 18.00: Pause
18.00 - 19.30: Landsmøtemiddag
20.00: Landsmøtefest i BLS

Søndag 30.april
09.30 - 14.00: Landsmøte
14.00: Lunsj og heimreise

Med atterhald om endringar

Tilbakeblikk på landsmøtet 2022

I fjor fekk vi ei flott landsmøtehelg med godt oppmøte og god stemning undervegs. Heile 88 utsendingar var påmelde denne helga, og Benjamin Myrstad og Kjærsti Gangsø var stødige ordstyrarar gjennom helga. 

Medan vi ventar på landsmøtet i år, som er 28.-30.april, er det mogleg å mimre tilbake til fjoråret og hente inspirasjon med desse videoopptaka: 

Landsmøtet 2022 laurdag: Landsmøte laurdag

Landsmøtet 2022 søndag: Landsmøte søndag 

To sentrale saker, var forslaga frå styret om endring i § 9 Målbruk og § 10 Rusgift i NU-lova. Det var tidvis høg temperatur rundt desse sakene i diskusjonsforum i forkant av landsmøtet, men debatten gjekk ryddig og sakleg for seg undervegs i landsmøtet.

§10 Rusgifter endra til §2 Trygg samværskultur

Etter avstemming på søndag, vart den tidlegare §10 Rusgifter endra til §2 Trygg samværskultur, og har no denne ordlyden:
"1: Noregs Ungdomslag skal ha ein trygg samværskultur for alle og legge til rette for rusfrie møteplassar.

2: Alle tilskipingar på sentralt plan skal vere rusfrie.

3: Styret i Noregs Ungdomslag vedtek etiske retingslinjer som gjeld for heile organisasjonen. Styret peikar ut to verneombod".

§9 Målbruk endra til §10 Språkbruk

Etter debatt og røysting over forslag frå styret og frå BUL Ervingen, vart §9 Målbruk, endra til §10 Språkbruk, og har denne ordlyden:

1. Noregs Ungdomslag skal fremje det norske språk- og dialektmangfaldet, og har eit særleg ansvar for å verne om den nynorske skriftkulturen.

2. Tenestemålet i Noregs Ungdomslag sentralt er nynorsk.

I tillegg til desse to sakene, kom det òg eit framlegg frå BUL Tromsø om endring i §2.4 Anking av eksklusjonssaker. Ordlyden er no endra frå 

4. [...] Slike avgjerder kan ankast til årsmøtet i lokallag og fylkeslag og landsmøtet i Noregs Ungdomslag

til:
4. [...] Slike avgjerder kan ankast til styret i fylkeslag og styret i Noregs Ungdomslag.

Nytt langtidsprogram

Det vart òg jobba med eit langtidsprogram for perioden 2023-2030.

Lenke til langtidsprogrammet finn du her

Om programmet heiter det no at

"Det skal vise veg og retning for organisasjonen i åra som kjem, og sette rammer for alle ledd i organisasjonen. 

Langtidsprogrammet skal inspirere og motivere til felles løft og innsats uavhengig av kor i landet du er frå, kva aktivitet du driv med, eller kva aldersgruppe du høyrer til.

Det skal gi ei klar retning på arbeidet, og hjelpe oss med å utvikle, mobilisere og rekruttere". 

Arbeidsprogram:

Lenke til arbeidsprogram for 2023-2024 finn du her

Nytt styre 2022

Styreleiar Torbjørn Bergwitz Lauen vart attvald som styreleiar. 

Desse er med i det nye styret, som vart valt søndag 24. april:

Tone Mjelde (1990)                Hordaland Ungdomslag          Attval, 2 år          Politisk nestleiar/AU-medlem

Terje Svindseth (1969)           Bygdelagssamskipnaden         Ikkje på val         Org. nestleiar/AU-medlem

Irene Dahl (1971)                    Troms Ungdomsfylking            Attval, 2 år          Styremedlem/Vara til AU

Ida Haugen Skulstad (2003)   Hordaland Ungdomslag          Ny, 2 år                Styremedlem/Vara til AU

Bjørn Arve Moen (1974)        Inn-Trøndelag USL                   Ikkje på val           Styremedlem

Nina Byttingsmyr (1993)      Aust-Agder Ungdomslag          Ikkje på val          Styremedlem

 

Marit Kvamen (1993)            Hordaland Ungdomslag           Attval, 1 år           1. vara til styret

Torgeir Tønnevold Fiane (1994)Aust-Agder Ungdomslag     Ny, 1 år                2. vara til styret

Siri Mæland (1974)               Sør-Trøndelag Ungdomslag     Attval, 1 år           3. vara til styret

 

Fråsegner:

Det vart vedatt to fråsegner under landsmøtet 2022:

1: Frivillig kulturliv må få like mykje momskompensasjon som idretten

2: Vi treng ei utøvande folkedansutdanning no