Landsmøtet 2021

Styret i Noregs Ungdomslag vedtok 5. februar at landsmøtet til Noregs Ungdomslag i 2021 blir eit digitalt møte laurdag 24. april. Det blir ikkje krevd deltakaravgift.

Førebels sakliste
Styret har satt opp ei førebels sakliste for møtet. I tillegg kan medlemmene gjennom laga kome med framlegg til saker ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Sakene må vere meldt skriftleg til styret i Noregs Ungdomslag seinast åtte veker før møtet, dvs. innan 26. februar. Forslag til saker kan sendast til post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no Merk emnefeltet med "Saksforslag til landsmøtet 2021".
Styret vil etter dette setje opp forslag til endeleg sakliste. Ho blir kunngjort her på nettsida, samt sendt til dei påmeldte utsendingane seinast 24. mars.

Den førebels saklista per 22.01.2021 er:

 1. Opning og konstituering
 2. Årsmelding 2020
 3. Rekneskap 2020
 4. Fastsetjing av kontingentsats
 5. Medlemsbladet Ungdom
 6. Innkomne saker frå laga
 7. Fråsegner
 8. Val (av styre, revisor og valnemnd)

Merknad: Det blir ikkje ei formell landsmøtesak med tema "forhandlingar med Frilynt Norge" på landsmøtet 2021. Dette skuldast at den planlagde besøksrunden til lokal- og fylkeslag er satt på vent grunna dei nasjonale smittevernsråda. Desse samtalane skulle vere grunnlaget for saka styret i Noregs Ungdomslag skulle legge fram for landsmøtet i år. Styret har difor vedteke å utsette saka til landsmøtet 2022, og kjem med ei orientering om det vidare arbeidet på landsmøtet 2021.

Val av utsendingar

For at landsmøtet til Noregs Ungdomslag skal vere den demokratiske møteplassen vi alle ønskjer at han skal vere, er det viktig at flest mogleg av lokal - og fylkeslaga sender utsendingar til møtet. 

Kva må til for å kunne delta på landsmøtet?

 • Lokallaget må ha sendt årsrapport og betalt kontingent for føregåande år.
 • Styret gir i 2021 unntak frå §4, punkt 3, bokstav c i lova til NU, om at utsendingar må veljast på eit årsmøte eller lagsmøte.  Dei laga som ikkje kan ha årsmøte før påmeldingsfristen til landsmøtet til NU, kan velje utsendingar på eit styremøte i lokal- eller fylkeslaget.  
 • Utsendingane frå lokallaga har berre røysterett på landsmøtet om dei er registrerte som betalande medlemmer i Noregs Ungdomslag.

Vi ønskjer lag velkommen til landsmøtet 2021!