Styret i Noregs Ungdomslag ønskjer å legge fram to lovendringsframlegg på landsmøtet 22.-24. april 2022 som gjeld §9 Målbruk og §10 Rusgifter. 

I § 14 Lovendringar står det:

§ 14 Lovendring
Lovendringsframlegg må vere sendt styret seinast 8 veker før landsmøtet. Sjølve lovframlegget må kunngjerast minst éin månad før landsmøtet. Ei lovendring krev 2/3 fleirtal.

Endringsframlegg frå medlemmar, lokallag og fylkeslag må difor vere sendt styret seinast 25. februar, og lovframlegga må kunngjerast seinast 22. mars.

Styret opnar òg for å kome med generelle innspel og tankar kring framlegga til lovendringar med frist seinast 25. februar.

Med bakgrunn i debattane som vil gå fram mot landsmøtet, og i dei innspela som måtte kome kan det endeleg lovendringsframlegget sjå noko annleis ut.

Les heile framlegget til endring her.


Her kan du lese alle endringsframlegg som vert sendt inn av laga

Vi legg fortløpande ut innsendte lovendringsframlegg på denne sida