Sakliste og sakspapir

Førebels sakliste (per 21.11.2021):

 1. Opning og konstituerin
 2. Årsmelding 2021
 3. Rekneskap 2021
 4. Lovendringsforslag
 5. Langtidsprogram 2023-2030
 6. Arbeidsprogram 2023-2024
 7. Budsjett 2023 og 202
 8. Innkomne saker frå laga
 9. Fråsegner
 10. Val (av styre, revisor og valnemnd)

 

For å lese sakspapira klikkar du på lenka for kvar sak. Sakspapir vert publisert rundt 22. mars.

---

 

Nytt Langtidsprogram 2023-2030

På landsmøtet 22.-24. april 2022 skal vi vedta nytt langtidsprogram for Noregs Ungdomslag, då det gjeldande programmet tek slutt ved utgangen av 2022. Styret sette i juni 2021 ned eit utval som skal jobbe med nytt framlegg til langtidsprogram. Utvalet skal sende ut sitt framlegg til langtidsprogram i januar 2022. Fram til det ønskjer utvalet innspel, tankar og formuleringar tilsendt frå medlemmar, lokallag og fylkeslag.

Les meir om arbeidet med langtidsprogrammet til no samt plan for innspelsmøter ved å trykke her. 

 • Organisasjonen er i endring. Korleis ser NU ut om åtte år?
 • Temaene i langtidsprogrammet vil definere kva NU skal prioritere dei neste åtte åra. Kva tenker du – er dette dei fem riktige temaene?
 • Me skal formulere fleire ambisjonar under kvart tema. Kva ambisjonar tenker du bør vere med?

Alle innspel skal sendast direkte til mona@ungdomslag.no innan 16. januar 2022.

 

Lovendringsframlegg frå styret

Styret i Noregs Ungdomslag ønskjer å legge fram to lovendringsframlegg på landsmøtet 22.-24. april 2022 som gjeld §9 Målbruk og §10 Rusgifter. 

I § 14 Lovendringar står det:

§ 14 Lovendring
Lovendringsframlegg må vere sendt styret seinast 8 veker før landsmøtet. Sjølve lovframlegget må kunngjerast minst éin månad før landsmøtet. Ei lovendring krev 2/3 fleirtal.

Endringsframlegg frå medlemmar, lokallag og fylkeslag må difor vere sendt styret seinast 25. februar, og lovframlegga må kunngjerast seinast 22. mars.

Styret opnar òg for å kome med generelle innspel og tankar kring framlegga til lovendringar med frist seinast 25. februar.

Med bakgrunn i debattane som vil gå fram mot landsmøtet, og i dei innspela som måtte kome kan det endeleg lovendringsframlegget sjå noko annleis ut.

Les heile framlegget til endring her.