Sakliste og sakspapir

Endeleg saksliste

Styret har i styremøte 12.-13. mars sett opp ei endeleg saksliste for landsmøtet.

Her er den endelege sakslista.

Trykk på kvart punkt for å sjå dokumentet som høyrer til saka.

1. Konstituering

1.2. Supplering til konstitueringsdokument
2. Årsmelding 2021 
3. Rekneskap 2021
4. Frilynt Norge
5. Lovendringsforslag
6. Langtidsprogram 2023-2030
7. Arbeidsprogram 2023-2024
8. Budsjett 2023 og 2024
9. Fråsegner
10. Innkomne saker: Rullering av landsmøte og landsråd blant regionane (Forslag frå Sogn og Fjordane Ungdomslag).
11. Val

 

Her er alle vedlegg

2: Årsmelding og medlemsbladet Ungdom

5: Innsende innspel / høyringssvar til lovendringsforslaga

5: Lovendringsforslag frå BUL Tromsø

6: Vedlegg langtidsprogram 2023-2030

7: Vedlegg arbeidsprogram 2023-2024

 

Alle sakspapir og vedlegg

Her er alle sakspapira samla i eitt dokument

Her er alle vedlegga samla i eitt dokument

 

Her kan du sende inn endringsforslag:

Trykk her for å sende inn forslag til endring i fråsegner 

Trykk her for å sende inn forslag til endringar i andre saker

---

Nytt Langtidsprogram 2023-2030

På landsmøtet skal vi vedta nytt langtidsprogram for Noregs Ungdomslag, da det gjeldande programmet tek slutt ved utgangen av 2022. Styret sette i juni 2021 ned eit utval, som har jobba med framlegg til nytt langtidsprogram fram til januar 2022. Fram til januar var det mogleg for medlemmer, lokallag og fylkeslag å sende inn innspel og tankar til utvalet.

Her kan du lese om arbeidet for dei første innspelsrundene til utvalet.

Her kan du lese framlegget til nytt langtidsprogram frå utvalet som kom i januar.

  • Organisasjonen er i endring. Korleis ser NU ut om åtte år?
  • Temaa i langtidsprogrammet vil definere kva NU skal prioritere dei neste åtte åra. Kva tenker du – er dette dei fem riktige temaa?
  • Vi skal formulere fleire ambisjonar under kvart tema. Kva ambisjonar tenker du bør vere med?

Vi har oppmoda medlemmer og lag om å sende inn konkrete endringsframlegg til styret. Fristen har no gått ut. Framlegget til langtidsprogram frå styret blir sendt ut med sakspapira i mars. Dette blir grunnlaget for ein god diskusjon på landsmøtet i april.

Viktige datoar:

  • 22. mars: Framlegget frå styret blir sendt ut saman med landsmøtepapira.
  • 22.-24. april: Landsmøte

 

Lovendringsframlegg frå styret

Styret i Noregs Ungdomslag ønsker å legge fram to lovendringsframlegg på landsmøtet 22.-24. april 2022 som gjeld §9 Målbruk og §10 Rusgifter. 

I § 14 Lovendringar står det:

§ 14 Lovendring
Lovendringsframlegg må vere sendt styret seinast 8 veker før landsmøtet. Sjølve lovframlegget må kunngjerast minst éin månad før landsmøtet. Ei lovendring krev 2/3 fleirtal.

Endringsframlegg frå medlemmer, lokallag og fylkeslag har vore sendt til styret innan 1. mars, og lovframlegga må kunngjerast seinast 22. mars.

Med bakgrunn i debattane som vil gå fram mot landsmøtet, og i dei innspela som er komne inn, kan det endeleg lovendringsframlegget sjå noko annleis ut.

Les heile framlegget til endring her.