Arbeidsprogram 2023-2024

Vedtatt på landsmøtet 24. april 2022

Fokus: Auka barne- og ungdomsaktivitet

Prioriterte tiltak for å nå måla i langtidsprogrammet:

 1. Formidle etiske retningslinjer ut i organisasjonen

 2. Nye og samordna nettsider og digitale ressursar

 3. Sette i gang årlege nettkurs for tillitsvalde

 4. Gjennomføre NORDLEK 2024 i Arendal

 5. Utvide Huset i Bygda-prosjektet til minst eitt nytt fylke

 6. Samordne Huset i Bygda og NU Kulturformidling

 7. Produsere fleire filmar til Folkepedia og utvikle prosjektet vidare

 8. Prøve ut nasjonale arrangement i samarbeid med lokal- og fylkeslag

 9. Utvikle landsmøtet til ein attraktiv sosial og fagleg møteplass for alle lokal- og fylkeslag

 10. Etablere fagsamlingar for teater og folkedans som årlege arrangement

 11. Hjelpe laga med å arrangere fleire dansefestar i heile landet

 12. Alle lag skal få tilbod om kurs i immateriell kulturarv

Andre og faste tiltak:

 • Landsmøte

 • Landsrådsmøte

 • Sommarleir

 • Ungt Demokrati

 • Kunnskapstevlinga Kven Veit?

 • Folkepedia

 • Huset i Bygda

 • NU Kulturformidling

 • Gjesteinstruktørkurs

 • Nasjonale teaterkurs

 • Nasjonale instruktørkurs på folkedans

 • Digitale møteplassar

 • Fokusfylke

 • Nordisk samarbeid

 • Politisk påvirkning

 • Oppfølging av landsmøtesaker

 • Delta i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kulturalliansen og Frivillighet Norge