Langtidsplanen fatset ein overordna visjon og hovudmål for Noregs Ungdomslag for den komande fireårsperioden. Vidare er det fastsett sju ulike strategiar for å nå hovudmålet. Vedteke på landsmøtet i 2018. 
 

Visjon for Noregs Ungdomslag: 

Levande lokalkultur
 

Hovudmål for perioden 2019-2022:

Sikre Noregs Ungdomslag sin posisjon som ein organisasjon for lokalkultur og levande lokalmiljø.
 

1. Styrke medlemmene sin tilgang på møteplassar og opplæringsarenaer.

Det lokale ungdomslagsarbeidet er grunnsteinen for alt arbeid i Noregs Ungdomslag. Vi er avhengig av at alle medlemmer har god tilgang både på møteplassar og arenaer for læring og utvikling, for at ungdomslaget skal vere noko som held på medlemmer over lengre tid.

2. Styrke instruktørane og leiarane sin kompetanse for å drive og skape meir aktivitet.

Dei lokale eldsjelene er viktig for å drive og utvikle aktiviteten i lokallaga. Det er viktig at Noregs Ungdomslag legg til rette for at eldsjelene får auka kompetansen sin, for at aktiviteten også kan auke. Berre på denne måten kan ein legge til rette for at nytt engasjement veks fram, slik at ein også har eldsjeler i framtida.
 

3. Styrke laget og ungdomshuset som ein arena for lokal kulturaktivitet.

Lokallaga og ungdomshusa skal også i framtida vere viktige arenaer for den lokale kulturaktiviteten. Noregs Ungdomslag vil arbeide for at laget og huset kan drivast på ein effektiv måte, slik at mest mogleg av laget sine ressursar kan gå til å auke aktiviteten.
 

4. Styrke folkedansen, folkemusikken, bunaden og amatørteatret som folkelege kulturuttrykk.

Vi har ei viktig oppgåve i å formidle og utvikle den immaterielle kulturarven som lever i den lokale aktiviteten. Tradisjonane spesielt innanfor folkedans og amatørteaterarbeid er lange i ungdomslaga, og det må vere ei nasjonal bevisstheit rundt forvaltninga av denne kulturarven.
 

5. Styrke dei tillitsvalde sin kompetanse og interesse for å drive og utvikle laget.

Mange ungdomslag har liten utskifting av tillitsvalte, fordi medlemmene ofte er meir oppteken av å vere med på aktiviteten i laget, enn å drive sjølve laget. NU har eit særleg ansvar for å løfte fram den viktige rolla dei tillitsvalde i både lokallag og fylkeslag har, for å drive både laget og organisasjonen vidare.
 

6. Styrke organisasjonen regionalt, for å sikre alle lokallaga lik tilgang på ressursar.

Fylkeslaga i Noregs Ungdomslag har ikkje lengre den same plassen i organisasjonsstrukturen som før. Dette heng saman med at det ikkje er alle lokallag som er knytt til noko fylkeslag, sidan fleire har lagt ned drifta dei seinare åra. Dette gjer det utfordrande å nå fram til alle lokallaga med det same tilbodet.
 

7. Fremje lokallaga sine interesser i den nasjonale kultur- og frivilligheitspolitikken.

For at den lokale ungdomslagsaktiviteten skal ha gode rammevilkår, må behova deira synleggjerast i den nasjonale kultur- og frivilligheitspolitikken. NU må difor ta ei sentral rolle innanfor dei ulike paraplyorganisasjonane som arbeider interessepolitisk, og overfor nasjonale politikarar.