Styringsføresegner 
Sist endra av landsmøtet i 2017


§ 1 Styret i Noregs Ungdomslag
Styret leier organisasjonen mellom landsmøta, i tråd med lova og vedtak frå landsmøtet.


Styret kan nedsetje utval til ta seg av faglege og/eller politiske oppgåver i tråd med føremålet og prinsipprogrammet. Utvala rapporterer til styret, og er ansvarleg berre overfor styret.Styret bør setje ned faste utval for teaterarbeidet og folkedansarbeidet i Noregs Ungdomslag.


§ 2 Administrasjonen i Noregs Ungdomslag

Administrasjonen i Noregs Ungdomslag blir leia av ein generalsekretær, som blir tilsett på åremål for 4 år om gongen. Styret kan ikkje tilsetje nokon generalsekretær i meir enn 3 fireårsbolkar. Styret fastset instruks for generalsekretæren.

Styret gjer vedtak om tilsetjingar i dei andre stillingane i administrasjonen, og fastset løner og andre arbeidsvilkår.

Dei tilsette i administrasjonen vel sjølve ein representant, som skal vere til stades på styremøta under handsaming av personalsaker og ved saker som særleg omfattar deira arbeidstilhøve.


 
§ 3 Valnemnda

Valnemnda kjem med framlegg til val på medlemmer og varamedlemmer til styret i Noregs Ungdomslag. Tilrådinga skal vere klar 1 månad før landsmøtet, samtidig med dei andre sakspapira til møtet.

Valnemnda har ansvar for å legge fram ei tilråding med tilnærma lik kjønnsbalanse. Tilrådinga bør innehalde forslag til faste styrerepresentantar frå aldersgruppa 14-25 år.

Medlemmene i valnemnda har talerett på landsmøtet når det handsamar val.

Valnemnda si innstilling kan berre innehalde kandidatar som er medlemmer i Noregs Ungdomslag.

§4 Landsmøtet

Noregs Ungdomslag administrerer ei reiseutjamningsordning for landsmøtet, slik at reisekostnadene mellom laga blir jamna ut. Styret i Noregs Ungdomslag fastset nærare retningsliner for ordninga. §5 Fylkeslaga

Arbeidet til fylkeslaga blir fastsett gjennom arbeidsplanar og andre vedtak på årsmtøet i fylkeslaget og landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Fylkeslaga har møteplikt på landsmøtet og i landsrådet til Noregs Ungdomslag.§6 Medlems- og lagskontingent

Årspengane frå medlemmene er samansett av ein kontingent til lokal-, fylkes- og sentralledd. Satsane blir fastsett av årsmøtet i lokal- og fylkeslaget og landsmøtet til Noregs Ungdomslag. Kontingenten til fylkes- og sentralleddet kan ha ulike satsar for medlemmer over og under 26 år. Lokallaga betaler i tillegg ein lagskontingent til sentralleddet, etter satsar fastsette av landsmøtet. Fylkesleddet har også høve til å krevje lokallaga for lagskontingent, etter satsar fastsette av årsmøtet.

Sentralleddet krev inn den samla kontingenten til fylkes- og sentralleddet frå lokallaga, og refunderer til fylkesleddet deira del. Sentralleddet nyttar siste innmeldte kontingentsatsar frå fylkesleddet, og fastset satsane for fylkeslag som ikkje har vedtekne satsar.
 
For å sikre ei organisatorisk samhandling og yte ein god medlems- og lagssørvis, disponerer sentralleddet fylkesleddskontingenten frå lag som ikkje er tilknytta fylkesledd, eller som ikkje har aktivt fylkesledd.

§ 7 Endringar i styringsføresegnene

Styringsføresegnene kan endrast med vanleg fleirtal på landsmøtet. Framlegg må kunngjerast på same måte som ved lovendringar.