Frifondmidlane for 2020 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.600 328, 50 er fordelt på 100 lag i 11 fylke, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar. 

Frifond er ei stønadsordning oppretta for å betre rammevilkåra for kulturarbeid for barn og unge. Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om driftstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget.

LAST NED PDF MED OVERSYN OVER TILDELINGA HER