Har laget driftskostnadar?

Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon.

For å kunne søkje om momskompensajson må laget sørge for at nokre formalitetar er i orden:
- Årsrapport skal vere levert til NU når laget sender inn søknaden
- Kontingentkravet til NU må vere betalt innan momskompensasjonen blir utbetalt.
- Laget må være registrert i Frivillighetsregistret.

Den enklaste måten å søkje om kompensasjon på, er å søkje gjennom årsrapporten som laga skal levere til Noregs Ungdomslag. Det er enkle skjemafelt i årsrapportskjemaet som skal fyllast ut, henta frå laget sin årsrekneskap.

Om ikkje laget har rekneskapstala klart når årsrapporten skal sendsat inn, har ein høve til å levere søknad om momskompensasjon på eige skjema innan 15. august. Noregs Ungdomslag vil etter dette sende felles søknad etter såkalla forenkla modell til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Laga sine totale driftskostnader for forrige rekneskapsår er grunnlaget for søknaden. I forskrifta står det reglar for kva slags frådrag som må gjerast i driftskostnadene før søknaden kan sendast inn. Les gjerne meir om dette på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider

Søknadsskjema for lokallag og fylkeslag 2022

Utfylt skjema sendast til Noregs Ungdomslag i post eller e-post, slik at det er oss i hende innan søknadsfristen.

Søknadsskjema for lokallag og fylkeslag (Word-dokument)