Hopp til hovedinnhold

Kven Veit?

I denne landsomfattande kunnskapstevlinga testar vi allmennkunnskapen vår. Kvart år vert det i tillegg valt eit eige tema som deltakarane kan førebu seg spesielt til gjennom eit eige studiemateriell. Gjennom tre tevlingsrundar svarar deltakarlaga på spørsmål som dei får tilsendt frå Noregs Ungdomslag. Det er allmenne kunnskapsspørsmål, der nokre er henta fra temaheftet.

Kven Veit? er ei nasjonal kunnskapstevling, eller quiz som vi med tida er vorte meir vand med å kalle det. Noregs Ungdomslag (NU) har arrangert tevlinga årleg sidan 1963. Vi lagar temahefte, spørsmål, svarark og skjema til 3 rundar med tevling. For kvar tevling får laga tildelt 10 kategoriar med tilsaman 30 spørsmål. Av desse er 6 spørsmål knytt til tema og ein kan altså lese seg opp på førehand.

Etter tre tevlingar vinn det laget som samanlagt har beste poengsum. Diplom og premie vert delt ut på NU sitt Landsmøte.

Alle kan delta, men spørsmåla er mest retta mot deltakarar frå 14 år og oppover

Tre personar sitt rundt eit bord å diskuterarTre personar sitt rundt eit bord å diskuterar
Ungdom som dansar Ungdom som dansar

Kva må de som lokallag ha klart til påmeldingsfristen

 • Kor mange lag som deltek og då med maksimalt 5 deltakarar på kvart lag.
 • Ein tevlingsleiar. Vedkommande har ansvar for gjennomføring av dei tre tevlingsrundane, og gjennomgå reglane med laga før tevlinga tar til. Han/ho er kontaktperson mellom dykkar lokallag og NU. Tevlingsleiaren skal også motta spørsmål, fasit, svarark og dommarskjema. Svarrark og dommarskjema returnerast til NU innan gitte fristar.
 • Ein dommarsom ser til at tevlingane vert gjennomført i henhald til reglane. I tillegg har dommaren ansvar for å kontrollere laga sine svar mot fasiten som NU har og føre poengsummen på dommarskjema. Ein kan ha ulik dommar fra gong til gong.
 • Deltakargruppene i Kven veit? kan melde tiltaket inn som opplæringstiltak til Studieforbundet kultur og tradisjon. Studieringen må vere samla i minst 8 timar, og kurset blir godkjent når minst tre av deltakarane over 14 år har 75 prosent frammøte. Alle deltakarane skal stå på frammøtelista. Godkjent studieplan må være med i søknaden. De søkjer her.

Reglane

Aldersgrupper

Kven Veit? senior er mest for deltakarar over 14 år.

Lokal tevlingsleiar 

 • Kvart ungdomslag som er med må ha ein tevlingsleiar som skal ha ansvaret for gjennomføringa av dei tre tevlingsrundane lokalt.
 • Tevlingsleiaren er kontaktperson for laget, og får tilsendt studiemateriell frå Kven Veit-sekretariatet.
 • Tevlingsleiar får tilsendt spørsmåla før kvar tevlingsrunde og skal returnere dommarskjema til Kven Veit-sekretariatet dagen etter at tevlinga er gjennomført lokalt.

Ein dommar

 • Laget/skulen oppnemner minst ein konkurransedommar som skal ha tilsyn med at tevlingsrundane vert gjennomførde etter reglane.
 • Dommaren skal passe på at tevlingsleiaren opnar rett konvolutt, med spørsmål.
 • Dommaren skal kontrollere svara frå gruppene mot fasitsvara og føre poengsummen inn på dommarskjema.
 • Det kan vere forskjellige dommar til kvar runde.

Tevlingsgrupper

 • Kvart ungdomslag kan stille med fleire grupper.
 • Gruppene kan ha inntil 5 deltakarar som tevlar samtidig, men det treng ikkje vere dei same fem kvar tevlingsrunde. Døme: Anne, Lars, Kjell, Mona og Aud er på lag under tevlingsrunde 1. Runde 2 kan ikkje Kjell møte, og blir erstatta av Arve.

Tevlingsrundane 

Tevlingsleiaren skal gå gjennom reglane med deltakarane før spørjerundane tek til. Han/ho må og passe på at alle gruppene har nok kladdepapir.
Kvar gruppe skal få utdelt svarsetlar og eit svarark. Dei skriv gruppenamn- og nummer på kvar setel og svarark. Tevlingsleiaren les spørsmåla i kategorien høgt.
Gruppene får to minutt til å svare, om ikkje anna er nemnt på spørsmålsarket. Straks tida er ute, skal svarsetlane samlast inn og leverast dommarane. Deretter kan ein la gruppene svare munnleg på spørsmåla. Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel i spørjerundane. Dersom ein ynskjer kan ein gjennomføre tevlinga ved at gruppene skriv svara rett på svararka og at ein leser opp svara når alle kategoriar er gjennomført.

Tevlingsleiaren avgjer om han/ho vil vente med å lese neste spørsmål til dommaren har kunngjort poengtala for svaret, men rutinane bør vere like gjennom heile tevlingsrunden. Når tevlingsrunden er gjennomført leverer kvar gruppe alle sine svar inn på eit svarark som samlar alle svara frå runda. Dommaren må sjekke at svararket stemmer med svarsetlane. Dommaren skal saman med tevlingsleiaren skrive under på dommarskjemaet og gå god for at tevlingsrunden er utført i samsvar med reglane. 

Innsending av svar og poeng

Dommarskjema, svararket og svarsetlane frå kvar kategori frå alle gruppene skal sendast samla til Kven Veit-sekretariatet dagen etter kvar runde. Dette for å sjekke at svarsetlane, svarark og dommarskjema samsvarar. Dersom ein ynskjer kan svarsetlane, svarark og dommarskjema scannast og sendast på e-post til Ida@ungdomslag.no.

Protestar

Evt. protestar skal vere skriftlege, og må sendast inn saman med svara.
Resultat etter kvar tevlingsrunde vert presentert på www.ungdomslag.no. Det beste laget etter tre tevlingsrundar vert kåra som vinnar.

Tilskot til studiering 

Deltakargruppene i Kven veit? kan melde tiltaket inn som opplæringstiltak til Studieforbundet kultur og tradisjon. Studieringen må vere samla i minst 8 timar, og kurset blir godkjent når minst tre av deltakarane over 14 år har 75 prosent frammøte. Alle deltakarane skal stå på frammøtelista. Godkjent studieplan må være med i søknaden.