Hopp til hovedinnhold

Samarbeidspartnarar

NU verdset samarbeid som ein viktig del av arbeidet vårt. Vi har gleda av å samarbeide med ulike organisasjonar og institusjonar som bidrar til å berike og styrke aktivitetane våre, og som gir oss moglegheiter til å tilby endå meir til medlemmene våre. Her kan du bli kjend med kven vi samarbeider med.

Internasjonalt

 • Logo for UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarvLogo for UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv

  Besøk nettsiden til UNESCO

  FNs organ for kultur- og utdanningssamarbeid. Noregs Ungdomslag er akkreditert som ekspertorganisasjon innan UNESCOs konvensjon for vern av immateriell kulturarv.

 • Logo ICH NGO ForumLogo ICH NGO Forum

  Besøk nettsiden til ICH NGO Forum

  Noregs Ungdomslag er del av det internasjonale nettverket ICHNGO-Forum. Det er eit nettverk for ikkje-statlege organisasjonar (NGO) som er akkreditert av UNESCO og som arbeidar for å ivareta immateriell kulturarv.

 • Logo Forbundet NordlekLogo Forbundet Nordlek

  Besøk nettsiden til Forbundet Nordlek

  Forbundet Nordlek er eit nordisk samarbeidsorgan som arbeider for å fremje den tradisjonelle nordiske folkekulturen. Forbundet har røtter i dei store nordiske folkedansstemna som har vore arrangert sidan 1920, og skipar i dag til NORDLEK og BARNLEK kvart tredje år i tillegg til mindre stemne som Havleikur, Isleik, Grønlek, Ålek, og Nordiske Folkekulturkongressar. NU har vore med heilt frå starten, og er einaste norske medlemsorganisasjon.

Paraplyorganisasjonar

 • Logo Frivillighet NorgeLogo Frivillighet Norge

  Besøk nettsiden til Frivillighet Norge

  Frivillighet Norge er eit koordinerande organ for arbeidet frivillige organisasjonar gjer i forhold til offentlege utgreiingar og prosjekt. Organisasjonen har om lag 300 medlemsorganisasjonar, og NU er ein av desse.

 • Logo KulturalliansenLogo Kulturalliansen

  Besøk nettsiden til Kulturalliansen

  Kulturalliansen er ein paraplyorganisasjon for kulturfrivilligheita, og arbeider for å samle, auke og utvikle kunnskapen om det frivillige kulturlivet og formidle kunnskapen vidare. Noregs Ungdomslag var med å stifta Kulturalliansen i 2016.

 • Logo Studieforbundet kultur og tradisjonLogo Studieforbundet kultur og tradisjon

  Besøk nettsiden til Studieforbundet kultur og tradisjon

  Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med meir. Noregs Ungdomslag var ein av stiftarane av studieforbundet.

 • Logo VOFOLogo VOFO

  Besøk nettsiden til VOFO – Vaksenopplæringsforbundet

  VOFO er paraplyorganisasjonen for alle offentleg godkjente studieforbund i Noreg. VOFO arbeider for å fremje vaksnes læring og støtter studieforbundas arbeid gjennom politisk påverknad, nettverksbygging og kompetanseutvikling. Noregs Ungdomslag var ein sterk pådrivar for å etablere organisasjonen, og er i dag representert i VOFO gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon.

Dans og musikk

 • Logo Norsk senter for folkemusikk og folkedansLogo Norsk senter for folkemusikk og folkedans

  Besøk nettsiden til Norsk senter for folkemusikk og folkedans

  Norsk senter for folkemusikk og folkedans er et ledende kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, og vi arbeider for å fremme, verne, og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner. Tidlegare kjend som Rådet for folkemusikk og folkedans. Noregs Ungdomslag er med i representantskapet.

 • Logo Stiftinga Hilmar AlexandersenLogo Stiftinga Hilmar Alexandersen

  Besøk nettsiden til Stiftinga Hilmar Alexandersen

  Stiftinga Hilmar Alexandersen er ei ideell stifting som skal vere ein arena for å fremje tradisjonskultur og kultur som næring. Stiftinga har som formål å gjennomføre ein årleg folkemusikkfestival med konsertar, kurs og andre aktivitetar knytt til tradisjonsmusikk, -song og –dans. Noregs Ungdomslag er medstiftar.

 • Logo Norsk FolkemusikklagLogo Norsk Folkemusikklag

  Besøk nettsiden til Norsk Folkemusikklag

  Norsk folkemusikklag (NFL) har som føremål å fremja forsking, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkedans og folkemusikk. Noregs Ungdomslag er medlem i Norsk Folkemusikklag.

 • Logo FolkOrg

  Besøk nettsiden til FolkOrg

  FolkOrg - Organisasjon for folkemusikk og folkedans har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrkje deira rolle og vilkår i samfunnet, og med det fremje både kulturarv og god folkehelse. NU og FolkOrg samarbeider på mange område for å styrke folkedansen og folkemusikken i Noreg.

 • Logo JM NorwayLogo JM Norway

  Besøk nettsiden til JM Norway

  JM Norway, tidlegare kjend som Musikk og Ungdom, er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdas største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Noregs Ungdomslag gjekk inn i ein samarbeidsavtale med JM Norway i 2007.

Teater

 • Logo Den mangfaldige scenenLogo Den mangfaldige scenen

  Besøk nettsiden til Den mangfaldige scenen

  Den mangfaldige scenen (DMS) er eit barne og ungdomsteater der unge mellom 6 og 26 år får uttrykke seg, lære og skape teater. Teatret tar utgangspunkt i den store og varierte kulturelle rikdommen som unge har med seg, og gi kvar enkelt høve til å ta i bruk og utvikle sine skapande evner i samarbeid med kunstnarar. Vi får fram nye uttrykk i møte mellom dei unge sine interesser og kulturarvar. Teatret vil vere ein plattform for framtidige kunstnarar. DMS er eigd av Noregs Ungdomslag, BUL Oslo og Det Norske Teatret.

 • Logo Det Norske TeatretLogo Det Norske Teatret

  Besøk nettsiden til Det Norske Teatret

  Det Norske Teatret er eit av Noregs største teatre, og speler på nynorsk. Noregs Ungdomslag er ein av dei største luteigarane, saman med ei lang rekke av lokallaga våre. Teatret har eit målpolitisk råd som skal gje råd om målbruken ved teatret og andre kulturpolitiske emne som rådet sjølv tek opp. Noregs Ungdomslag peikar ut éin av tre medlemmar i valnemnda for Det Norske Teatret.

 • Logo som består av namn på organisasjonen. Dramas.Logo som består av namn på organisasjonen. Dramas.

  Besøk nettsiden til Dramas

  Dramas er ei teneste for amatørteatergrupper og skolar/kulturskolar i Noreg. Dei formidlar manus til lesing, behandlar søknadar om speleløyve og betaler ut royalties til dei som sit med rettane til manusa.

 • Logo Frilynt NorgeLogo Frilynt Norge

  Besøk nettsiden til Frilynt Norge

  Frilynt Norge er ein stor amatørteaterorganisasjon som er vokst ut av den delen av ungdomslagsrørsla på austlandet som ikkje gjekk inn i Noregs Ungdomslag, og har i dag både ungdomslag, teaterlag, skulerevyar m.m. som medlemmar. Frilynt og NU samarbeider godt på mange område, og særleg på teaterfeltet.

 • Logo Norsk AmatørteaterforbundLogo Norsk Amatørteaterforbund

  Besøk nettsiden til Norsk Amatørteaterforbund

  Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er ein samanslutning av amatørteatergrupper, foreiningar, lag og stiftingar med amatørteater som hovudverksemd. NU og NATF samarbeider godt på teaterfeltet.

Bunad og handverk

Nynorsk

 • Logo Noregs MållagLogo Noregs Mållag

  Besøk nettsiden til Noregs Mållag

  Noregs Mållag arbeider for å styrkja nynorsk som bruksspråk og å tryggja den reelle retten til å vera nynorskbrukar. Mållaget har lenge satsa mykje på skulemål og offentleg målbruk. Noregs Mållag vart skipa i 1906, og er ein nær samarbeidspartnar for Noregs Ungdomslag.

 • Logo Nynorsk kultursentrumLogo Nynorsk kultursentrum

  Besøk nettsiden til Nynorsk kultursentrum

  Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik. Stiftinga gjennomfører eit breitt kulturprogram året rundt. Høgdepunktet er Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet i slutten av juni, ei årleg feiring av den nynorske skriftkulturen. Noregs Ungdomslag er ein av stiftarorganisasjonane.

 • Logo Norsk BarnebladLogo Norsk Barneblad

  Besøk nettsiden til Norsk Barneblad

  Norsk Barneblad er eit blad for barn på nynorsk. Det vart skipa i 1887 og er blant dei eldste barneblada i verda som endå kjem ut. Bladet kjem ut 12 gonger i året og inneheld artiklar, teikneseriar og lesarstoff. Noregs Ungdomslag vel medlemmar til styret og rådet for bladet. Alle medlemmar i NU under 14 år får bladet tilsendt fire gonger i året.

 • Logo Nynorsk Pressekontor

  Besøk nettsiden til Nynorsk pressekontor

  Nynorsk Pressekontor (NPK) har sidan starten i 1969 levert stoff på nynorsk til aviser og andre medium landet rundt. Stiftinga Nynorsk Pressekontor inngjekk i 2007 eit tett samarbeid med Norsk Telegrambyrå (NTB), som i dag står for drifta av kontoret. Stiftinga har eit styre på sju medlemer, der NU oppnemner to av medlemmene

 • Logo Dag og TidLogo Dag og Tid

  Besøk nettsiden til Stiftinga Vener av Dag og Tid

  Saman med Noregs Mållag og Kringkastingsringen har Noregs Ungdomslag danna Stiftinga Vener av Dag og Tid. Stiftinga har som føremål å samle inn pengar til den nynorske vekeavisa Dag og Tid. NU oppnemner to styremedlemmar til stiftinga.

 • snakkeboblesnakkeboble

  Besøk nettsiden til Nynorsk forum

  Nynorsk forum er eit samarbeidsorgan for nynorske institusjonar, organisasjonar og bedrifter. Forumet drøftar viktige spørsmål om nynorsk i kulturlivet og samfunnet, og kjem med felles prioriteringar til statsbudsjettet kvart år. Generalsekretær og leiar i Noregs Ungdomslag deltek i forumet.

Samfunnsengasjement

 • Logo av-og-til

  Besøk nettsiden til Av-og-til

  Av-og-til er ein alkovettorganisasjon som ønskjer å bidra til å redusere dei negative følgjene av alkoholbruk i samfunnet og gjere kvardagen tryggare for alle. Noregs Ungdomslag har vore med sidan starten.

 • Logo FolkehøgskoleforbundetLogo Folkehøgskoleforbundet

  Besøk nettsiden til Folkehøgskoleforbundet

  Folkehøgskoleforbundet er ein idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskule. Forbundet formar og formidlar idéane til den frilynte folkehøgskulen og skal arbeide for folkehøgskulen sin plass i det norske samfunnet. Samtidig arbeider Folkehøgskole­forbundet kontinuerleg overfor myndigheitene for å sikre så gode rammevilkår som mogleg.

 • Logo FN-sambandetLogo FN-sambandet

  Besøk nettsiden til FN-sambandet

  FN-sambandet blei stifta i 1946, og er ein norsk organisasjon med føremål å informere om FN og FNs arbeid. Noregs Ungdomslag er medlemsorganisasjon i FN-sambandet.

 • Logo Ole Vig-fondetLogo Ole Vig-fondet

  Besøk nettsiden til Ole Vig-fondet

  Ole Vig-prisen går til ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein meir enn vanleg god innsats innanfor folkeopplysningarbeid og/eller kunst eller kulturarbeid medrekna idrett. NU utpeikar ein styremedlem til fondsstyret.

Vil du samarbeide med oss?

Vi er alltid på utkikk etter gode samarbeidspartnarar som deler våre ambisjonar om eit demokratisk og kulturrikt samfunn. Ta gjerne kontakt for å diskutere eit samarbeid.