Hopp til hovedinnhold
Rettleiing

Momskompensasjon

Har laget driftskostnadar?

Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Dette er støtte til frivillige organisasjonar som har hatt meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

TT

Det er viktig at laga får refundert så mykje som mogleg. Styret i Noregs Ungdomslag har difor gjort vedtak om at vi frå og med 2023 går over frå forenkla modell til dokumentert modell. I forenkla modell fekk laga kompensert 8% prosent av dei samla utgiftene ein hadde. I dokumentert modell får laget kompensert alle momsutgiftene.

Det tek litt tid å fylle ut søknaden og vi er klare over at det blir ein del meirarbeid i søknadsprosessen, men dei fleste av våre lag vil få utbetalt ein høgare sum etter denne modellen. Søknaden for 2023 var det fyrste året Noregs Ungdomslag hadde søknad med dokumentert modell. Skifte resulterte då i over 7 millionar i momskompensasjon til våre lokallag, kontra nesten 4 millionar då vi søkte med forenkla modell.

Søknadsfrist: 15. juli 2024

Korleis søke?

Søknad om momskompensasjon vert sendt Noregs Ungdomslag på eige skjema innan fristen 15. juli. Du kan laste ned skjemaet her. Send inn skjema som vedlegg til post@ungdomslag med «Søknad momskompensasjon 2024 NAMN PÅ LAGET» i emnefeltet. Om ikkje anna er presisert vil tilsagn bli sendt til same e-post som vi får søknaden sendt frå. Noregs Ungdomslag vil etter dette kontrollere søknadane og sende felles søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Utbetaling vert i siste halvdel av desember, etter vi har fått svar frå Lotteri- og stiftelsestilsynet.

For å kunne søke om momskompensasjon må laget sørge for at nokre formalitetar er i orden:

  • Årsrapport skal vere levert til Noregs Ungdomslag før laget sender inn søknaden
  • Kontigentkravet til NU må vere betalt innan momskompensasjonen blir utbetalt
  • Lage må vere registert i Frivillighetsregisteret

Kva skal med i søknadsskjema?

Dokumentert modell tar utgangspunkt i faktiske meirverdiavgiftskostnadar organisasjonen har hatt i 2023.

Laget må sende inn ei oppstilling over alle rekneskapsbilag med MVA for sit år og spesifisere meirverdiavgiftene. Det er ein del kostnadar som organisasjonane ikkje år kompensert (t.d. nybygg), og dei skal ikkje vere med i oppstillinga. Søknadsbeløpet er dei samla meirverdikostnadane etter av avgrensingane er gjort.

Transaksjonslista finn de i dette søknadsskjemaet.

Søknadsskjemaet i Excel har sju arkfaner (til venstre i botn av arket). Dersom laget ikkje har utleige meir enn 20 dagar i året treng ein ikkje gjere avkorting og kan sjå vekke frå dei fanane det står utleige på.

Det er ei arkfane for transaksjonar med kvar av dei tre momsprosentane, 25%, 15% eller 12%. På billaget i rekneskapen finn ein både brutto sum og kor mykje moms som er betalt. Før dette inn på rett fane med bilagsnummer og kva det gjeld. Totalsummen for kvar momsgruppe blir automatisk summert og ført inn i arkfana som heiter «Oppsummering».

Avkorting for dei laga som driv med utleige:

Laga må skilje ut MVA frå kostnadar som ikkje gjeld aktivitet i eige lag (t.d. bryllaup) og gjere eit overslag på kor mykje av driftskostnadane som skal avkortast. I søknadsskjemaet fyller du inn prosentdel av arealet av huset som er leigd ut, og tal utleigedagar per år. Då kjem avkortinga automatisk.

Kva skal ikkje med?

Momskompensasjonsordninga gjeld frivillig arbeid og har nokre avgrensingar. Mellom anna får ikkje organisasjonar refundert MVA-kostnadar som ikkje ville blitt refundert gjennom det ordinære MVA-systemet.

Laga i Noregs Ungdomslag driv frivillig arbeid og det er hovudsakleg kostnadar til nybygg, påbygg eller ombygging av bygg, anlegg eller anna fast eigedom som ikkje skal med. De kan lese meir om avgrensingane på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Søknadsskjema for lokallag og fylkeslag 2023.

Utfylt skjema skal bli sendt til post@ungdomslag med «Søknad momskompensasjon 2024 NAMN PÅ LAGET» i emnefeltet innan fristen 15. juli.

Les meir på Lotteri- og stiftingstilsynet sine nettsider.

Fleire rettleiingar

Sjå alle
Renovering av eit ungdomshusRenovering av eit ungdomshus
Rettleiing

Korleis søke tilskot?

Kva bør du tenke på når du skal søke om tilskot til aktivitetar eller prosjekt i laget ditt?

Rettleiing

Lov for fylkeslaga

Alle fylkeslag må ha eigne lover. NU har utarbeidd eigne mønsterlover som kan nyttast dersom ein skal utarbeide nye eller revidere eksisterande lover. På landsmøtet i 2011 blei det vedteke nye mønsterlover for fylkeslag, og desse blei noko justert på landsmøtet i 2012 og 2016.