Hopp til hovedinnhold
Styringsdokument

Arbeidsprogram 2023-2024

Vedtatt på landsmøtet 24. april 2022

Fokus: Auka barne- og ungdomsaktivitet

Prioriterte tiltak for å nå måla i langtidsprogrammet:

 1. Formidle etiske retningslinjer ut i organisasjonen
 2. Nye og samordna nettsider og digitale ressursar
 3. Sette i gang årlege nettkurs for tillitsvalde
 4. Gjennomføre NORDLEK 2024 i Arendal
 5. Utvide Huset i Bygda-prosjektet til minst eitt nytt fylke
 6. Samordne Huset i Bygda og NU Kulturformidling
 7. Produsere fleire filmar til Folkepedia og utvikle prosjektet vidare
 8. Prøve ut nasjonale arrangement i samarbeid med lokal- og fylkeslag
 9. Utvikle landsmøtet til ein attraktiv sosial og fagleg møteplass for alle lokal- og fylkeslag
 10. Etablere fagsamlingar for teater og folkedans som årlege arrangement
 11. Hjelpe laga med å arrangere fleire dansefestar i heile landet
 12. Alle lag skal få tilbod om kurs i immateriell kulturarv

Andre og faste tiltak:

 • Landsmøte
 • Landsrådsmøte
 • Sommarleir
 • Ungt Demokrati
 • Kunnskapstevlinga Kven Veit?
 • Folkepedia
 • Huset i Bygda
 • NU Kulturformidling
 • Gjesteinstruktørkurs
 • Nasjonale teaterkurs
 • Nasjonale instruktørkurs på folkedans
 • Digitale møteplassar
 • Fokusfylke
 • Nordisk samarbeid
 • Politisk påvirkning
 • Oppfølging av landsmøtesaker
 • Delta i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kulturalliansen og Frivillighet Norge

Fleire styringsdokument

Sjå alle
Styringsdokument

Fagpolitisk plattform

Den fagpolitiske plattforma til Noregs Ungdomslag seier kva som har vore og skal vere prioriterte område for organisasjonen. Gjeldande fagpolitisk plattform vart vedteke på Landsmøtet i 2018.

Styringsdokument

Mandat rådsmøte for folkedans

Vedteke av styret 17. september 2023.

Styringsdokument

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag bygg på paragraf 1 i lovene til NU og ligg til grunn for politikken til organisasjonen: