Hopp til hovedinnhold
Styringsdokument

Mandat rådsmøte for folkedans

Vedteke av styret 17. september 2023.

Mandat for rådsmøte for folkedans

Rådsmøtet er eit nettverksmøte for faglege diskusjonar og utveksling av kunnskap og erfaringar knytt til folkedansarbeidet i Noregs Ungdomslag. 

Nettverket er åpent for interesserte frå alle lag i Noregs Ungdomslag, og vil utanom møta ha eit felles nyheitsbrev for dei som deltek.

Rådsmøtet har eit arbeidsutval sett saman av tre personar vald av styret i Noregs Ungdomslag ein gang i året. Minst ein frå styret og ein frå dei tilsette bør vere med i arbeidsutvalet.

Nettverket møtest minst to gongar i året, og det er arbeidsutvalet som set opp kva møta skal innehalde. Eit møte bør vere fysisk i samband med landsrådsmøtet. Arbeidsutvalet kan invitere til fleire møter dersom dei eller styret ønskjer det.

Rådsmøtet er rådgjevande for styret i Noregs Ungdomslag. Ved behov kan nettverket også gje innspel i samband med nasjonale høyringar o.l.


For 2023-2024 er arbeidsutvalet sett saman av:

  • Torbjørn Bergwiz Lauen
  • Siri Mæland
  • Solveig Brekke Hauknes

Fyrste rådsmøte er i Oslo 29. oktober 2023

Fleire styringsdokument

Sjå alle
Styringsdokument

Fagpolitisk plattform

Den fagpolitiske plattforma til Noregs Ungdomslag seier kva som har vore og skal vere prioriterte område for organisasjonen. Gjeldande fagpolitisk plattform vart vedteke på Landsmøtet i 2018.

Styringsdokument

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag bygg på paragraf 1 i lovene til NU og ligg til grunn for politikken til organisasjonen:

Styringsdokument

Mandat rådsmøte for teater

Vedteke av styret i Noregs Ungdomslag 17. september 2023.