Hopp til hovedinnhold

Tilskotsordning

Kulturminnefondet

Alle bygningar som har ein kulturhistorisk verdi kan søke om tilskot frå Kulturminnefondet.

Område ordninga passer for:

Kulturminnefondet gjev støtte til antikvarisk istandsetjing av bygg. Dei gjev ikkje støtte til oppgraderings- og moderniseringstiltak eller tilbygg

Døme på støtteverdige tiltak er omlegging av skifertak og restaurering av vindauge. Søkar kan få inntil 30% av samla kostnad. Søknadar under 200 000 vert handsama adminstrativt (fortøpande). Søknadar over 200 000 vert styrehandsama. Her er det lenger handsaming av søknadar.

Det er strenge krav til antikvarisk utføring på tiltaka.

Kulturminnefondet har elektronisk søknadsskjema og det lønner seg å gjere eit godt forarbeid med dokumentasjon av historisk bruk av huset, bruk av huset og eventuelle framtidige planar for bruk av huset. Historiske bilete av hus og lagsaktivitetar og noverande tilstand er viktig.

Kulturminnefondet gjev ikkje støtte til igangsette prosjekt

På Kulturminnefondet sine heimesider står det godt forklart kven som kan søke om tilskot og til kva tiltak.

Fleire tilskotsordningar

Sjå alle
tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Levande kulturarv
 • 1. april 2023
 • 1. oktober 2023
 • 1. august 2023
 • 1. desember 2023
 • 10 000 - 500 000

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har fleire ulike støtteordningar, med ulike tema og nedslagsfelt

tilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetartilskot, søknad, midlar, prosjekt, barn, ungdom, aktivitetar
 • Teater
 • Folkedans
 • Bunad og handverk
 • 28. august 2023
 • 1. mars 2023
 • 20 000 – 50 000

Fond for lyd og bilde

Godgjørelse til rettighetshavere for kopiering til privat bruk som skjer frå videogram og fonogram, og for å fremme produksjon og formidling av innspelingar i lyd og/eller bilete.

 • Ungdomshus
 • 5. desember 2023
 • 50 000 - 1 000 000

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Ordninga skal medverke til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i heile landet innan biletkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, berekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglag utvikling.